Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilznie w dniach 8-9 czerwca 2022 roku w Klasztorze Louckim w Znojmie (Czechy) po raz kolejny zorganizował Międzynarodową Konferencje Naukową nt. Metamorfozy prawa w Europie Środkowej.

Tym razem debaty konferencyjne toczyły się wokół zagadnienia tego czy wciąż możemy mówić o demokracji i prawie w czasach, kiedy pierwotne ideały stopniowo zaczęły się oddalać. Wraz z nadejściem kryzysu wywołanego pandemią, wojną w Ukrainie i spodziewanym kryzysem gospodarczym wspomniane negatywne tendencje raczej się utrwaliły. Podobne tendencje można zaobserwować we wszystkich państwach Grupy Wyszegradzkiej, dlatego głównym tematem konferencji stała się krytyczna analiza negatywnych tendencji zagrażających demokracji, prawom człowieka i rządom prawa w wymienionych krajach. W obradach wzięli udział naukowcy reprezentujące uniwersytety z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dr hab. Ivan Pankevych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął aktywny udział w pierwszym posiedzeniu plenarnym konferencji, wygłaszając referat pt. „Integracja europejska a kwestia ukraińska“. Pokłosiem wymienionego wydarzenia naukowego stanie się opublikowanie referatów naukowych w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.