Dr Rafał Wrzecionek – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, został zaproszony w charakterze eksperta do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania kierunków i możliwości rozwiązań w zakresie poszerzenia katalogu czynności notarialnych.

Zespół ten obejmuje przedstawicieli środowisk naukowych oraz notariuszy, a głównym jego celem jest przede wszystkim nakreślenie kierunków i możliwości rozwiązań prawnych umożliwiających powierzenie notariuszom dokonywanie nowych czynności notarialnych o charakterze orzeczniczym, w szczególności w zakresie warunków dla dokonywania wpisów do księgi wieczystej.