W dniach od 26 września do 23 października 2022 r. staż naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła pani dr Agata Pyrzyńska, która na co dzień jest adiunktem w Zakładzie badawczym Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pełni funkcję komisarza wyborczego we Włocławku.

Współpracę naukową z panią dr Agatą Pyrzyńską – z uwagi na bliskość zainteresowań badawczych i ich skorelowanie z zainteresowaniami naukowymi stażystki – podjęli przede wszystkim pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego, którzy wspierali stażystkę i służyli jej pomocą w trakcie pobytu w Zielonej Górze. W ramach stażu pani dr Agata Pyrzyńska zapoznała się z działalnością naukową i ofertą dydaktyczną INP UZ oraz podjęła szereg aktywności, których zasadniczym celem było zdobycie przez nią nowych kompetencji i doświadczeń naukowych. Pani doktor Agata Pyrzyńska m.in. przeprowadziła zajęcia dla studentów INP na kierunkach prawo i administracja, podczas których przedstawiła słuchaczom wyniki swoich badań naukowych w obszarze dotyczącym szeroko ujętej problematyki prawa wyborczego i organizacji wyborów oraz przeprowadziła szereg dyskusji ze studentami. Wygłosiła też otwarty wykład pt. Współczesne dylematy polskiego prawa wyborczego dla członków i sympatyków kół naukowych działających przy INP UZ: Prawa Konstytucyjnego „Konstytuzja” i Koła Naukowego Praw Człowieka, którego szczegółowo zaprezentowała przede wszystkim zagadnienia związane z prawną problematyką stanowienia prawa wyborczego, a także podzieliła się swoimi refleksjami i odpowiedziała na pytania słuchaczy. Stażystka odbyła kwerendę biblioteczną w Bibliotece UZ oraz wzięła udział  w konferencji naukowej INP UZ pt. Prawo w obliczu współczesności, Zielona Góra 14-15.10.2022 r. Efektami stażu są również praca stażystki nad artykułem do czasopisma naukowego „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny”, jak też nawiązanie współpracy o charakterze naukowym z pracownikami INP z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad stażem  pełnili dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ i dr Anna Feja-Paszkiewicz, oboje z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

Pani doktor Agacie Pyrzyńskiej życzymy ciekawych tematów badawczych, satysfakcji z zajęć dydaktycznych i dalszych sukcesów naukowych!

 

Pani dr Agata Pyrzyńska
Pani dr Agata Pyrzyńska