Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Izabela Gawłowicz, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 1 listopada 2022 r. została zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Izabela Gawłowicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prawniczka internacjonalistka, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, opublikowanych w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, w Rumunii i na Ukrainie w językach: polskim, angielskim i włoskim. Aktywna uczestniczka ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autorka ekspertyz prawnych sporządzonych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Związku Zawodowego NSZZ Solidarność oraz kancelarii radcowskich. Członkini kolegiów redakcyjnych Journal of International Legal Communication, Deutsch – Polnische Juristen Zeitschrift oraz Journal of Ankara Bar Association oraz towarzystw naukowych, m.in. International Law Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju oraz Upowszechniania Nauki, Sztuki i Technologii Medea.

W dniu 4 października 2022 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Monografia stanowiąca osiągnięcie naukowe wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego pt. „Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości” została opublikowana w wydawnictwie CH Beck.

Jest zafascynowana dorobkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzecznictwu i jego różnorodnym aspektom poświęca większą część swojej działalności badawczej, przyczyniając się do upowszechnienia działalności orzeczniczej Sądu Światowego; ponadto prowadzi badania naukowe w zakresie uzasadniania orzeczeń sądowych, ochrony praw jednostki, statusu i roli związków zawodowych z uwzględnieniem ich międzynarodowej roli oraz międzynarodowego bezpieczeństwa państwa.