II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności
01-02.12.2016 Zielona Góra

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra ul. Żeromskiego 3

CELE KONFERENCJI:

Prezentacja wyników badań i wymiana poglądów odnośnie do zmian zachodzących w państwie i współczesnej gospodarce. Upowszechnienie międzynarodowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego roli państwa i gospodarki. Integracja środowisk naukowych, praktyków biznesu, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz polityków zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla państwa i gospodarki. Wsparcie młodych Lubuszan oraz ich koleżanek i kolegów z całego kraju – uczestników XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – w pogłębianiu wiedzy związanej z tematyką bieżącej edycji Olimpiady, dotyczącej istotnych problemów państwa i gospodarki. Uczestnictwo w konferencji umożliwi zapoznanie się z tematyką badawczą realizowaną w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych.

 

Szczegółowy program konferencji 

Szczegółowy program konferencji