Nowe przedmioty w programie studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce od roku akademickiego 2019/2020

Studia podyplomowe Kadry i płace w prawie i praktyce prowadzone są od 2015 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim przez Wydział Prawa i Administracji. Od momentu ich uruchomienia cieszą się stale rosnącą popularnością i uzyskują bardzo wysokie oceny wśród słuchaczy. W nowej edycji program studiów uzupełniono o trzy nowe przedmioty Pracownicze Plany Kapitałowe, Zatrudnienie cudzoziemców oraz Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce gwarantują wykładowcy, którzy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów podyplomowych samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Na studiach student uzyskuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny.
Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień. Dzięki uczestnictwie w zajęciach student ma wyższą świadomość swoich praw i obowiązków jako strona stosunku pracy, zatem w większym stopniu będzie mógł je realizować zarówno jako pracownik jak i pracodawca, a jednocześnie uzyskana wiedza i praktyka usprawni pracę pionu kadrowego.

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe studia "Kadry i Płace w prawie i praktyce" są przeznaczone dla:

  • pracowników działów kadr pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
  • osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • pracodawców,
  • osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych,
  • wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzania personelem.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Kadry i płace w prawie i praktyce" jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Wynik studiów ustala się na podstawie średniej wszystkich ocen.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów "Kadry i Płace w prawie i praktyce".