Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, językowych i informatycznych aspektów prowadzenia działalności legislacyjnej na szczeblu samorządowym, a także umożliwienie uzyskania praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem i redagowaniem całych aktów normatywnych oraz poszczególnych rodzajów przepisów.
W zakresie prawnych uregulowań procesu legislacyjnego i działalności prawodawczej studia umożliwiają słuchaczom zdobycie lub rozszerzenie wiedzy o:

  • podmiotach biorących udział we wszystkich etapach procesu prawodawczego krajowego i samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i zadań tych uczestników procedury legislacyjnej i kontrolno-nadzorczej, którzy swoimi rzeczywistymi działaniami bezpośrednio wpływają albo mogą wpływać na prawodawstwo samorządowe, tak bezpośrednio, jak i pośrednio (w drodze konsultacji i opinii społecznych);
  • fazach procedury legislacyjnej i jej faktycznym, a nie tylko teoretycznym i modelowym przebiegu, z zaakcentowaniem regulacji prawa konstytucyjnego i samorządowego oraz nieskodyfikowanej praktyki tworzenia prawa;
  • multicentryczności systemu źródeł prawa, na który składają się nie tylko akty krajowe i samorządowe o charakterze powszechnie i wewnętrznie obowiązującym, lecz również prawodawstwo Unii Europejskiej;
  • złożoności materii społecznej, gospodarczej i politycznej, która wymaga regulacji na poziomie legislacji samorządowej, z uwzględnieniem najbardziej typowych problemów, przed którymi staje lokalny prawodawca, oraz najpoważniejszych błędów systemowo-prawnych utrudniających albo uniemożliwiających dokonanie wykładni w zgodzie z postulatem i założeniem o racjonalności prawodawcy;
  • metodyce pracy legislatorów, zasadach tworzenia prawa i technice legislacyjnej, na którą składają się dyrektywy techniki prawodawczej i dobre praktyki legislacyjne, a także wszelkie akceptowane w doktrynie i praktyce tworzenia prawa nawyki i przyzwyczajenia podmiotów mających wpływ na ostateczny kształt regulacji prawnych.

W odniesieniu do wiedzy językowej, studia rozwijają umiejętność tworzenia precyzyjnych, zrozumiałych i jednoznacznych aktów prawnych. Słuchacze zdobędą wiedzę o specyfice języka prawnego i prawniczego w zakresie syntaktyki, interpunkcji i semantyki. Zajęcia (w przeważającej mierze praktyczne) będą służyły poszerzeniu świadomości językowej słuchaczy, zwiększeniu ich umiejętności tworzenia i interpretacji aktów prawnych oraz podkreśleniu, jakie skutki mogą wywoływać błędy językowe.
Studia pozwolą także rozbudować wiedzę o najnowszych osiągnięciach (koncepcjach i narzędziach) z pogranicza informatyki, teorii prawa i sztucznej inteligencji takich jak współczesne i projektowane systemy informacji prawnej oraz programy wspomagające działalność legislacyjną i mierzące zrozumiałość tekstów aktów prawnych.
Podyplomowe Studia Legislacji Samorządowej stanowią kompleksowy kurs tworzenia prawa samorządowego we wszystkich aspektach tego procesu. Zajęcia będą prowadzone przez akademików i praktyków mających doświadczenia w działalności legislacyjnej (jako legislatorzy lub specjaliści wykonujący działalność ekspercką), co pozwoli słuchaczom zdobyć wiedzę bezpośrednio użyteczną w ich codziennej pracy mającej już albo w przyszłości związek z prawotwórstwem samorządowym.

 

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są w szczególności dla mających wyższe wykształcenie osób związanych z tworzeniem prawa na różnych szczeblach legislacji samorządowej. Przewidywany jest zwłaszcza udział przedstawicieli organów wykonawczych i uchwałodawczych gmin, powiatów i województw (w szczególności radnych) oraz pracowników administracji wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a także osób reprezentujących inne zawody, które pragną zdobyć lub poszerzyć wiedzę o specyfice tworzenia prawa w samorządzie terytorialnym. Nie wyklucza się udziału przedstawicieli zawodów prawniczych pragnących specjalizować się w dziedzinie legislacji samorządowej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Legislacji Samorządowej jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Z uwagi na profil studiów w planie zajęć nie przewiduje się seminarium dyplomowego, a ukończenie studiów nie wiąże się z obowiązkiem napisania pracy dyplomowej. Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem zajęć.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent Podyplomowych Studiów Legislacji Samorządowej podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej, językowej i informatycznej istoty współczesnej działalności prawodawczej, pojmowania wielopodmiotowości i stopnia skomplikowania organizacji procesu legislacyjnego, sprawnego posługiwania się przepisami prawa konstytucyjnego i samorządowego, projektowania spójnych regulacji prawnych i poprawnego redagowania przepisów, w tym tych, których przedmiotem są sprawy pozostające wyłącznie w domenie jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa – legislacji samorządowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rozpoczęcie zajęć planowane jest od października 2018 r.