Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne" jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć. Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem studiów.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.