W dniach od 23 do 25 kwietnia 2018 r. w Sandomierzu odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, w których czynny udział wzięła dr Magdalena Skibińska. Pierwsza z nich pt. "W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych", zorganizowana została przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmowała niezwykle aktualną problematykę związaną z reformą Sądu Najwyższego, informatyzacją oraz przewlekłością postępowań sądowych. Pani Doktor wygłosiła referat nt. „Skarga nadzwyczajna a inne środki prawne w postępowaniu cywilnym”. W wystąpieniu porównała nowy środek zaskarżenia jakim jest skarga nadzwyczajna z innymi istniejącymi w postępowaniu cywilnym środkami prawnymi, wskazując przy tym na nieścisłości legislacyjne w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym w stosunku do założeń wynikających z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej skargę do polskiego porządku prawnego oraz zagrożenia tej regulacji dla stabilności orzeczeń sądowych. W konkluzji podniosła, że podobne cele jakie stawiane są przed skargą nadzwyczajną częściowo realizują inne nadzwyczajne środki w tym postępowaniu a na pewno ustawodawca mógł je w pełni osiągnąć modyfikując te środki, co powoduje, że wprowadzenie nowego środka zaskarżenia należy uznać za wątpliwe.

Druga z konferencji z serii Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VIII poświęcona była "Roli biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych”. Konferencja była zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribus Unitis" oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był roli biegłego w postępowaniach karnych. Natomiast drugiego dnia dyskutowano o roli biegłych w innych postępowaniach sądowych. W czasie tego panelu dr Magdalena Skibińska zaprezentowała referat pt. „Udział biegłego tłumacza języka migowego w postępowaniu cywilnym w przypadku braku zdolności postulacyjnej z przyczyn faktycznych”.