Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przez jego uczestników z zakresu wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego sensu largo – prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Celem Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego jest przedstawianie nie tylko spornych zagadnień o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym, ale również dzięki udziałowi prowadzących - praktyków – omówienie występujących w praktyce problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego składają się z dwóch semestrów (obejmujących łącznie 160 godzin wykładów).

Semestr I dotyczyć będzie problematyki zarówno kodeksowego, jak również pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego. Obejmować będzie m.in. problematykę zasad odpowiedzialności karnej za kodeksowe i pozakodeksowe przestępstwa gospodarczego (m.in. kolizja ustaw w czasie, sprawczy współudział w popełnieniu czynu zabronionego, funkcja błędu, zbieg przepisów kodeksowych z przepisami pozakodeksowymi oraz zbieg przestępstw), zasady karania oraz typizacje kodeksowych (w szczególności przestępstwo nadużycia zaufania, oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo bankowe, przestępstwa przeciwko wierzycielom, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) i pozakodeksowych przestępstw gospodarczych (w szczególności przestępstwa z ustawy Prawo bankowe, przestępstwa z ustawy o rachunkowości, przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej, przestępstwa z ustawy Kodeks spółek handlowych). Program semestru I obejmować będzie także zagadnienia europejskiego wspólnotowego prawa karnego gospodarczego. Z kolei semestr II Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego dedykowany jest prawu karnemu skarbowemu. W trakcie jego trwania omówione zostaną dystynkcje prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego powszechnego w szczególności problematyka dotycząca zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, zasad karania za nie, typizacji przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także przebiegu postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz zagadnienia wykonawczego prawa karnego skarbowego.

Program studiów

KADRA

Wykłady zostaną poprowadzone przez blisko 20 osób specjalizujących się w problematyce prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego: pracowników naukowo-dydaktycznych w szczególności z:

  • Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. dr hab. W. Dadak, prof. dr hab. J. Raglewski, dr hab. prof. UJ. A.Światłowski),
  • Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. dr hab. V. Konarska-Wrzosek, dr hab. T.Oczkowski),
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego (m.in. dr hab. H. Paluszkiewicz, prof. UZ, dr hab. A. Gorgol, prof. UZ),
  • UEK (dr hab. prof. UEK w Krakowie B. Nita-Światłowska),
  • SWPS w Warszawie (dr hab. prof SWPS Dariusz Jagiełło);
  • KPSW w Bydgoszczy (dr hab., prof. KPSW I. Zgoliński),
  • przedstawicieli praktyki (m.in. dr T. Razowski, dr G. Łabuda)

zajmujących się na co dzień w pracy zawodowej zagadnieniami z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego w szczególności sędziów oraz adwokatów - autorów uznanych i cenionych opracowań o charakterze komentarzowym, monograficznym, podręcznikowym i artykułowym.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wysoko wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem zajęć.
Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem zajęć.