Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich zorganizowały w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodową konferencję naukową.

Przedmiotem Konferencji były powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka, ich osiągnięcia oraz dotyczące ich bariery, nowe wyzwania i rozwiązania.

Prawnoczłowiecza, sejmowa konferencja jest zdarzeniem dorocznym, organizowanym od 10-ciu lat z inicjatywy prof. Jerzego Jaskierni. Od lat członkiem Komitetu Naukowego Konferencji jest Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga. W tegorocznej edycji Konferencji aktywny udział wzięli wszyscy pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Jednej z trzech sesji plenarnych przewodniczył prof. Andrzej Bisztyga, który na kolejnej plenarnej sesji przedstawił referat pt. Ochrona praw człowieka jako przedmiot działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Adiunkci z Katedry Prawa Konstytucyjnego zaprezentowali swoje referaty na sesjach panelowych. Były to następujące wystąpienia: dr Anna Chodorowska: Zasada non-refoulement i ochrona uchodźców w prawie międzynarodowym – najnowsze tendencje w orzecznictwie, dr Justyna Michalska: Art. 45 Konstytucji RP jako realizacja art. 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dr Nina Leśniak-Niedbalec: Zasada subsydiarności i decentralizacji a prawa człowieka i obywatela, dr Anna Feja-Paszkiewicz: Zasada uwzględniania dobra rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dr Justyna Węgrzyn: Standardy ochrony danych osobowych przyjęte w art. 13 RODO).

Otwarciu konferencji towarzyszyło między innymi odczytanie przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz wystąpienia zastępcy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Kingi Schlesinger, zastępcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Ewy Polkowskiej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Krzysztofa Skotnickiego. Ogółem w Konferencji wzięło udział ponad 250 gości z Polski i zagranicy. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali także pracownicy innych Katedr Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu, w tym m.in. Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego oraz Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Podczas sesji plenarnych swoje wystąpienia mieli m.in. prof. dr Alexander Vashkevich (b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi), JUDR. DrSc. Eduard Barany (Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk), prof. zw. dr hab. Longin Pastusiak (b. Marszałek Senatu RP), prof. Jacek Sobczak (Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego), prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Rada Polityki Pieniężnej), prof. Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie).

Konferencję zamknęła ceremonia zakończenia dokonana przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jerzego Jaskiernię.