W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 18 czerwca 2018 r na łamach czasopisma „Rzeczpospolita” (także w wydaniu internetowym) wyników VII edycji rankingu oceniającego Wydziały Prawa i Administracji krajowych uczelni publicznych i niepublicznych w kategoriach ich potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą,

w którym zamieszczony został także WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie informujemy, że Wydawca po uzyskaniu informacji od władz Wydziału przychylił się do prezentowanego przez nie stanowiska, że z uwagi na przyjętą przez oceniających metodologię i w konsekwencji obiektywny brak możliwości spełnienia kryteriów dokonywanej oceny, umieszczenie zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji w tym zestawieniu jest przedwczesne. Wydział został powołany w 2014 roku i dotąd nie nastąpiło zakończenie pierwszego pełnego cyklu kształcenia studentów (nastąpi to dopiero w 2019 roku) przez co część przyjętych kryteriów, zwłaszcza związanych z tym faktem lub stanowiących ich pochodną z oczywistych przyczyn nie może być wzięta pod uwagę i stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek ocen zarówno w odniesieniu do jakości kształcenia, jak i - z uwagi na zaledwie czteroletni okres funkcjonowania Wydziału - w odniesieniu do pozostałych kategorii.

Poniżej pełna treść wyjaśnień autorów rankingu, zamieszczona w wydaniu internetowym Rzeczpospolitej w dniu 26 czerwca 2018 r. (http://grafik.rp.pl/grafika2/1491001.jpg).

„Umieszczenie w naszym Rankingu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego spowodowane było niepełną informacją, której źródłem były dane Ministerstwa Sprawiedliwości, odnośnie do jego absolwentów, co miało znaczenie dla przyjętej metodologii oceny poszczególnych Wydziałów. Jak wynika z nadesłanych wyjaśnień cykl kształcenia (trwający 5 lat) na kierunku Prawo został rozpoczęty wraz z powołaniem tego Wydziału (w 2014 roku) i zostanie zakończony dopiero w roku 2019, co powoduje, że Wydział ten z przyczyn formalnych i obiektywnych nie mógł w niektórych kategoriach oceniania konkurować z innymi. Udostępnione w oficjalnych zestawieniach informacje o absolwentach WPIA Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunku Prawo) nie wskazywały, że uzyskanie tytułu zawodowego magistra przez absolwenta nastąpiło w wyniku uznania efektów kształcenia zdobytych na innej uczelni. Niezakończony w pełni cykl kształcenia na ocenianym kierunku realizowanym na WPIA Uniwersytetu Zielonogórskiego wykluczył także możliwość oceny jakości kształcenia przy wykorzystaniu kryterium odbytych praktyk studenckich i przystąpienia do egzaminu na aplikacje, bowiem parametry te (dające ponad połowę możliwych do uzyskania punktów), a także inne będące ich pochodną, będą spełnione przez ten Wydział dopiero w kolejnych latach."