Andrzej Bisztyga - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, profesor i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor około 170 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka, wydanych w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Rosji, na Białorusi i w Turcji. Publikuje w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Aktywny uczestnik około 80 międzynarodowych i krajowych konferencji i seminariów naukowych, profesor wizytujący na krajowych i zagranicznych uczelniach. Promotor doktorów, magistrów i licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii adwokackich i radcowskich i innych. Komentator zagadnień ustrojowych w “Gazecie Prawnej”. Opiekun naukowy zagranicznych wykładowców i studentów (Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Somalia). Wykładowca w ramach służby przygotowawczej do służby cywilnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz wykładowca w ramach kursów dla urzędników administracji rządowej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ekspert prawny Senatu i jego komisji. Członek naukowych towarzystw, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Deutsch - Polnische Juristen Vereinigung e.V. (Berlin) oraz kolegiów redakcyjnych prawniczych periodyków naukowych, w tym "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego", Silesian Journal of Legal Studies (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), "Deutsch- Polnische Juristen Zeitschrift", "International and Comparative Law Review" (Palacky University Olomouc), "Studiów Orientalnych", Selcuk University Law Faculty Journal" (Konya) oraz Вестник Жетысуского Государственного Университета им. И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан.

Nagradzany przez rektorów Uniwersytetów: Śląskiego i Zielonogórskiego oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu RP "Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem" za działalność ekspercką oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Linki:
http://www.andrzejbisztyga.pl/ ;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bisztyga

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ivan Pankevych - absolwent Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk prawnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, praw człowieka i ich ochrony w wymiarze krajowym i europejskim, praw uchodźców, wydanych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Rosji. Publikuje w językach: ukraińskim, polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uczestnik ponad 100 międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, okrągłych stołów, seminariów naukowych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne, w tym w uniwersytetach w Delaware, Oregon (Stany Zjednoczone), Wiedeńskim, w Salzburgu (Austria), Wrocławskim, Warszawskim, Jagiellońskim, Środkowo-Europejskim Uniwersytecie w Budapeszcie (Węgry), w Regensburgu, Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w Würzburgu, Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium, Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego imienia Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy). Recenzent w przewodach doktorskich w Polsce i na Ukrainie. Sędzia Lwowskiego Sądu Polubownego przy Izbie Sądów Polubownych Ukrainy. Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka, Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Stypendystów amerykańskich programów naukowo-badawczych, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Członek kolegiów redakcyjnych polskich periodyków naukowych, w tym Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa człowieka / Human Rights, Katowice; Studiów z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.Paweł Kuczma – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa europejskiego i międzynarodowego. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz członek redakcji czasopisma „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift”. Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Anna Chodorowska - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu R. Schumana w Strasburgu w zakresie Nauk Politycznych i Społecznych ze specjalizacją: Polityka Europejska. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uczestniczka zagranicznych seminariów oraz stypendiów i staży naukowych, a także projektów naukowych. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych i wykładach w Polsce i zagranicą.

Autorka kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim, francuskim i angielskim.

Zainteresowania naukowe:

  • komparatystyka konstytucyjnoprawna,
  • ochrona praw człowieka,
  • prawo migracyjne i uchodźcze.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Anna Feja-Paszkiewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo konstytucyjne, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawa wyborczego, źródeł prawa, ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, demokracji bezpośredniej i prawnych mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Autorka opinii prawnych dla środowisk samorządowych i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nina Leśniak-Niedbalec - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej przy WPAiE UWr. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia doktoranckie nauk prawnych pod kierunkiem prof. Bogusława Banaszaka, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Interesuje się w szczególności prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym oraz szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska. Autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w języku polskim i w języku niemieckim.

Dr Nina Leśniak-Niedbalec jest również adwokatem, prowadzącym własną Kancelarię.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Justyna Michalska -absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprzednio wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i współpracownik kancelarii prawnych. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim. Aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Rumunia, Litwa). Prowadziła wykłady gościnne na Università Degli Studi Di Milano. Recenzentka prac magisterskich.

Zainteresowania naukowe:

  • prawo konstytucyjne,
  • prawo ustrojowe,
  • prawo administracyjne.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Izabela Gawłowicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prawniczka internacjonalistka, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, opublikowanych w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, w Rumunii i na Ukrainie w językach: polskim, angielskim i włoskim. Aktywna uczestniczka ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autorka ekspertyz prawnych sporządzonych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Związku Zawodowego NSZZ Solidarność oraz kancelarii radcowskich. Członkini kolegiów redakcyjnych Journal of International Legal Communication, Deutsch – Polnische Juristen Zeitschrift oraz Journal of Ankara Bar Association oraz towarzystw naukowych, m.in. International Law Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju oraz Upowszechniania Nauki, Sztuki i Technologii Medea.

W dniu 4 października 2022 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Monografia stanowiąca osiągnięcie naukowe wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego pt. „Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości” została opublikowana w wydawnictwie CH Beck.

Jest zafascynowana dorobkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzecznictwu i jego różnorodnym aspektom poświęca większą część swojej działalności badawczej, przyczyniając się do upowszechnienia działalności orzeczniczej Sądu Światowego; ponadto prowadzi badania naukowe w zakresie uzasadniania orzeczeń sądowych, ochrony praw jednostki, statusu i roli związków zawodowych z uwzględnieniem ich międzynarodowej roli oraz międzynarodowego bezpieczeństwa państwa.

 

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.