Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Hanna Paluszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji, a od 21 marca 2018 roku także Dziekan tego Wydziału postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2018 roku uzyskała tytuł profesora nauk prawnych.

Pani Profesor jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kolejno stopnie doktora (1997) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2008), a także przeprowadziła postępowanie w sprawie o nadanie tytułu profesora (2018).

Z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związana od 1 października 2014 roku tj. od dnia powołania do życia Wydziału Prawa i Administracji na którym współtworzyła i objęła kierownictwo Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Jest członkiem Senatu naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa karnego procesowego, autorką ponad setki prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy, licznych opracowań dydaktycznych, a także kilku wydań podręcznika dla studentów studiów prawniczych. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i postępowań dyscyplinarnych.

Wypromowała blisko 250 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego.

Pani Profesor pełniła szereg funkcji uniwersyteckich i wydziałowych. W latach 2013-17 była członkiem dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowała środowisko akademickie w powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości Komisjach Egzaminacyjnych na aplikację adwokacką w Poznaniu i w Zielonej Górze. Jest członkiem Rady Programowej kilku uznanych czasopism i stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych. Wykonuje także zawód radcy prawnego.