W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego,

którego organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd Katedr rozpoczął się w Arkadach Kubickiego, będących częścią Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczysta kolacja została poprzedzona oficjalnym otwarciem Zjazdu. Otwarciu konferencji towarzyszyły między innymi odczytanie przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz przemówienie Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego prof. zw. dr. hab. Jacka Jagielskiego. Zjazd stał się również okazją do obchodów 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Marka Wierzbowskiego.

Obrady obywały się w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Temat przewodni konferencji – prawo administracyjne dziś i jutro – spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Celem Zjazdu była analiza tego, jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Prelegenci wygłaszali przygotowane referaty w czterech blokach tematycznych. W pierwszym z nich poszukiwano odpowiedzi na pytanie czym prawo administracyjne jest dzisiaj. W kolejnym bloku tematycznym analizowano zagadnienia charakteru prawa administracyjnego pod kątem jego jednolitości, czy też różnorodności. Trzeci blok tematyczny został poświęcony klasycznym instrumentom prawnym prawa administracyjnego, a ostatni nowym rozwiązania wprowadzonym do kodeksu postępowania administracyjnego w wyniku jego nowelizacji.

Tradycyjnie Zjazd Katedr stanowił możliwość spotkania znajomych przedstawicieli nauki z różnych ośrodków. Zacieśnianiu więzów współpracy służyły nie tylko przerwy kawowe i toczące się w kuluarach rozmowy, ale w szczególności uroczysta kolacja zorganizowana w Fortecy Kręglickich uświetniona występem grupy Warszawskie Combo Taneczne.

W Zjeździe Katedr wzięli udział Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA UZ dr hab. Andrzej Gorgol prof. UZ oraz pracownicy WPiA UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski prof. UZ, dr Ewaryst Kowalczyk, dr Piotr Kapusta oraz dr Wiktor Trybka. Z dużym zainteresowaniem odebrany został wygłoszony przez dr. Wiktora Trybkę referat pt. Europejska współpraca administracyjna w przepisach prawa administracyjnego procesowego. Doktor Ewaryst Kowalczyk swój referat poświęcił tematowi administracyjnoprawnych aspektów realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych zadań publicznych finansowanych ze środków publicznych.

Referaty, które były przedmiotem dyskusji na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r., opublikowano w recenzowanej monografii wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer. W monografii opublikowane zostały artykuły naukowe Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr. hab. Andrzeja Gorgola prof. UZ oraz dr. Ewarysta Kowalczyka i dr. Wiktora Trybki. Przygotowana publikacja stanowi znaczący wkład w rozwój nauki prawa administracyjnego.