W dniach 12-14 września br. na Wydziale Prawa i Administracji KUL w Lublinie odbył się coroczny zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych.

Nasz Wydział reprezentowany był przez Dziekana - prof. dr hab. Hannę Paluszkiewicz oraz Prodziekanów ds Nauki i Jakości Kształcenia - dr Piotra Mysiaka i ds Studentów - dr Roberta Wysockiego. Przedmiotem obrad była m.in. nowa ustawa o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) wchodząca w życie w dniu 1 października 2018 r., a w szczególności kwestie struktury i kompetencji organów uczelni, ścieżka kariery naukowej oraz ewaluacja jakości działalności naukowej poszczególnych dyscyplin.