W dniach 19 - 20 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji miało miejsce znaczące naukowe i intelektualne wydarzenie w postaci naukowej konferencji "Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego".

Dwudniowa konferencja zgromadziła prawników - naukowców z ośrodków akademickich całego kraju oraz znaczące postacie środowiska samorządowców regionu lubuskiego. Pomysłodawcą i inicjatorem konferencji był profesor Andrzej Bisztyga, który ideę tę przedstawił podczas lutowego posiedzenia Rady WPiA.

Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Konstytucyjnego kierowana przez prof. Andrzeja Bisztygę, Katedra Organizacji Administracji WPiA UZ kierowana przez prof. Bogdana Ślusarza oraz Fundacja Państwo Prawa. Status współpracowników konferencji posiadały Komisje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Prezydent Miasta Zielona Góra, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze. Konferencję wsparły lokalne samorządy Żar, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Sulechowa, Świebodzina i Gminy Nowa Sól. Patronat medialny nad koferencją objęły uznane, naukowe periodyki prawnicze: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Studia Prawa Publicznego, Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka i Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift.

Wysoki, merytoryczny poziom konferencji, liczba jej uczestników oraz jej społeczny oddźwięk kotwiczy nasz młody wydział w szerokim środowisku działaczy samorządowych regionu lubuskiego. Samorządowcy już o aktywności WPiA UZ wiedzą i zaczynają poznawać jego intelektualny i organizacyjny potencjał. Konferencja dostarczyła także okazji do podpisania Porozumienia o współpracy między naszym Wydziałem a Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego. W samorządowej debacie wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego regionu, w tym Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wiceprezydent Zielonej Góry, Prezydent Nowej Soli oraz przedstawiciele parlamentu a konkretnie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obok referentów z Wydziału Prawa i Administracji UZ w konferencji wzięli udział w charakterze referentów przedstawiciele nauki prawa - profesorowie i adiunkci z szeregu prawniczych, akademickich ośrodków naszego kraju oraz instytucji a to: z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Rzeszowskiej Szkoły Prawa, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, z Sądu Najwyższego, z Trybunału Konstytucyjnego, Biura Analiz Sejmowych, Biura Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz z warszawskiej Kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka. Swoją obecnością konferencję zaszczycił również Prorektor Uniwerystetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski. Wystąpienia referentów cechowała aktualność podejmowanych zagadnień oraz wysoki poziom merytoryczny. Konferencja objęła trzy sesje plenarne i trzy panele dyskusyjne. W jej trakcie referaty przedstawiło czterdziestu (40) referentów. Teksty wszystkich referatów zostaną opublikowane. Konferencja znalazła swoje odbicie w mediach, członkowie Komitetów: organizacyjnego i naukowego konferencji udzielili odpowiednich wywiadów. Informacja o konferencji została także nagłośniona w mediach elektronicznych administrowanych przez prawniczych, korporacyjnych partnerów konferencji.

Konferencję udało się zorganizować w nowej siedzibie WPiA UZ. "Bardzo zależało mi na tym, aby nasz Wydział Prawa i Administracji oraz organizowane przez niego wydarzenia były kojarzone właśnie z budynkiem przy Placu Słowiańskim 9, takimi wydarzeniami buduje się genius loci naszej pracy i nauki, z tym miejscem Wydział i jego pracownicy powinni być kojarzeni" - mówi prof. Andrzej Bisztyga.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. Andrzej Bisztyga (współprzewodniczący), prof. Andrzej Gorgol, prof. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. Andrzej Misiołek, prof. Waldemar Sługocki, prof. Bernadetta Nitschke - Szram, prof. Hanna Paluszkiewicz, prof. Bogdan Ślusarz (współprzewodniczący), prof. Arkadiusz Wudarski i dr Piotr Zientarski. W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: prof. Andrzej Bisztyga, dr Anna Chodorowska (wiceprzewodnicząca), dr Anna Feja - Paszkiewicz, dr Leszek Kaczmarski, dr Piotr Kapusta, dr Justyna Michalska (sekretarz naukowy), prof. Bogdan Ślusarz, dr Agnieszka Opalińska (przewodnicząca), mgr Tomasz Świętoński, dr Justyna Węgrzyn.

Konferencja była powaznym wydarzeniem intelektualnym i społecznym o historycznym znaczeniu dla wciąż budującego swoją tożsamość Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do organizatorów konferencji docierają pierwsze ocenne głosy o naszym przedsięwzięciu. Są to oceny bardzo dobre, wyrażające uznanie dla wysokiego, naukowego poziomu konferencji oraz dla jej sprawnej organizacji, formułowane przez samych referentów, przez samorządowców a także przez dyrektorów szkół i nauczycieli, odbiorcami konferencji obok nauczycieli akademickich, samorządowców i studentów byli także uczniowie szkół średnich. Przedstawiciele szkół średnich wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w konferencjach organizowanych przez WPiA UZ w przyszłości. To bardzo istotne, zważywszy, że ci uczniowie potencjalnie są naszymi studentami.

Joanna Markiewicz - Stanny

  • wpa-for-01
  • wpa-for-03
  • wpa-for-05
  • wpa-for-02
  • wpa-for-04