Europejska komparatystyka prawa prywatnego

W dniu 22 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się 2. Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione”. Gospodarzem debaty na naszym Uniwersytecie była Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego. Projekt powstał z inicjatywy kierownika Katedry – Arkadiusza Wudarskiego i jest realizowany przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W tym roku do seminarium dołączyli przedstawiciele Uniwersytetu w Konstancji oraz Katedry Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem seminarium jest wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa prywatnego pomiędzy naukowcami pochodzącymi z różnych europejskich ośrodków badawczych. Dyskusja ma charakter prawnoporównawczy i stanowi płaszczyznę do weryfikacji wyników prowadzonych badań w środowisku międzynarodowym. W tegorocznych obradach udział wzięli przedstawiciele Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Rosji i Ukrainy. W ramach seminarium odbyły się dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich „Culpa in contrahendo – Analiza transgraniczna i komparatystyczna” dotyczył odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań, które zostało spowodowane przyczynami poprzedzającymi zawarcie umowy.

W ramach tej części swoje referaty wygłosili: Michael Stürner (Konstancja), który omówił uregulowania prawne dotyczące tej instytucji w europejskim prawie prywatnym, Romana Cierpiał-Magnor (Wiedeń), która wskazała różnice dotyczące przyporządkowania tej konstrukcji w prawie austriackim i polskim oraz Magdalena Wasylkowska-Michór z naszego Uniwersytetu, która przedstawiła kwestię winy w kontraktowaniu w prawie kolizyjnym. Drugi panel poświęcony był natomiast zagadnieniu odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki drogowe za granicą w odniesieniu do wyzwań, jakie te zdarzenia wywołują w praktyce sądowej. Swoimi doświadczeniami w powyższym zakresie z perspektywy swojego prawa ojczystego podzielili się: Filip Melzer (Ołomuniec), Iana Berger (Irkuck/Zielona Góra), Helena i Yevgen Harutonov (Odessa), Paweł Sikora (Frankfurt nad Odrą/Zielona Góra) oraz Dorota Ambrożuk (Szczecin). Obrady prowadzone były w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Referatom towarzyszyła ciekawa dyskusja komparatystyczna zwłaszcza w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumentów oraz sposobów ustalania wysokości odszkodowania za wypadki w różnych europejskich porządkach prawnych.