W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”. Konferencję organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze.

W konferencji wzięło udział 10 prelegentów reprezentujących siedem ośrodków naukowych w Polsce oraz 105 uczestników biernych, przede wszystkim adwokatów i radców prawnych, ale również sędziów, prokuratorów i studentów.

Obrady odbyły się w III panelach tematycznych: „Postępowanie dowodowe”, „Środki dowodowe” i „Inicjatywa dowodowa”. Pierwszy referat poświęcony zasadzie bezpośredniości w postępowaniu dowodowym wygłosił sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Karol Weitz (UW). Następnie dr hab. Włodzimierz Głodowski (UAM) odniósł się do projektowanych przepisów o umowie dowodowej i postępowaniu dowodowym w sprawach gospodarczych. Dr Anna Banaszewska (PWSZ w Legnicy) wystąpieniem pt. „Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym” zakończyła I panel.

Drugi panel otworzył koreferat Prof. dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej (US) i mgr Joanny Szuberli (PWSZ w Wałczu) na temat „Dowodu z elektronicznej dokumentacji medycznej w sporach cywilnych z udziałem pacjentów”. Potem prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (UWr) zaprezentował problematykę nadużycia prawa procesowego przy przeprowadzaniu dowodów, zarówno w obecnym, jak i projektowanym brzmieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ostatni referat w tej części wygłosiła dr Magdalena Skibińska (UZ), która omówiła możliwość przeprowadzania dowodu z zeznań świadka – adwokata lub radcy prawnego w kontekście obowiązujących te osoby tajemnic zawodowych.

Trzecia część konferencji koncentrowała się wokół problematyki gromadzenia materiału dowodowego. Profesor dr hab. Marcin Walasik (UAM) omówił to zagadnienie w kontekście postępowania nieprocesowego, natomiast sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk (UAM) w postępowaniu apelacyjnym. Konferencję zakończył referat dr Aleksandry Budniak-Rogali (UWr) pt. „Umowy dowodowe w postępowaniu cywilnym – konstrukcja prawna”.

Większość prelegentów łączy na co dzień pracę naukową z wykonywaniem zawodów sędziego, adwokata czy radcy prawnego, dlatego konferencja miała wymiar nie tylko naukowy, ale również praktyczny. Także udział szerokiego grona praktyków sprawił, że kończąca każdy panel dyskusja była interesująca i żywa.