W dniach 16-18 września 2019 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego: Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Sebastian Kowalski, dr Alfred Staszak oraz dr Olaf Włodkowski uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego „Quo vadis processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania”, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem przewodnim spotkania polskich procesualistów karnych była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza proces karny i jakie są jego aktualne problemy.

Uczestniczący w Zjeździe przedstawiciele Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego aktywnie brali udział w jego pracach. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz była na zaproszenie organizatorów moderatorem I Sesji plenarnej „Model postępowania karnego” otwierającej Zjazd Katedr. Referaty w tej sesji wygłosili luminarze polskiej procedury karnej – prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Ryszard Stefański oraz prof. dr hab. Cezary Kulesza. W panelu zamykającym dokonała natomiast podsumowania wygłoszonych referatów oraz prezentowanych przez dyskutantów wniosków de lege lata i postulatów de lege ferenda. W trakcie trwania Zjazdu, w sesji panelowej poświęconej zagadnieniom czynności organów procesowych w rzetelnym postępowaniu karnym, dr Sebastian Kowalski przedstawił referat – „Sekretariat wydziału karnego w sądzie rejonowym z perspektywy procedury karnej”. Z kolei, w panelu „Prawo karne skarbowe, postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych” dr Olaf Włodkowski zaprezentował referat zatytułowany: „O potrzebie nowego ujęcia szczególnych stron postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (uwagi krytyczne na tle aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda)”. Referowanym przez dr Sebastiana Kowalskiego i dr Olafa Włodkowskiego problemom postępowania karnego towarzyszyła ożywiona dyskusja.

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego był połączony z uroczystym wręczeniem Panu prof. dr hab. Tomaszowi Grzegorczykowi SSN w stanie spoczynku i Kierownikowi Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki na WPiA UŁ Księgi Jubileuszowej pt. „Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania” z okazji siedemdziesiątych urodzin Pana Profesora. W opracowaniu tym znalazły się ofiarowane Jubilatowi artykuły naukowe, przygotowane przez zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu przedstawicieli nauki prawa karnego, prawa karnego procesowego oraz karnego skarbowego, a wśród nich tekst autorstwa prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz pt. „Kilka uwag o kryteriach oceny wiarygodności dowodów w polskim procesie karnym”. Pani Profesor jako Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego w imieniu społeczności zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji złożyła Panu Profesorowi Tomaszowi Grzegorczykowi gratulacje z okazji obchodzonego Jubileuszu i wręczyła okolicznościowy adres.

  • kpkipk-lodz-zjazd-katedr-prawa-karnego01
  • kpkipk-lodz-zjazd-katedr-prawa-karnego02
  • kpkipk-lodz-zjazd-katedr-prawa-karnego03
  • kpkipk-lodz-zjazd-katedr-prawa-karnego04
  • kpkipk-lodz-zjazd-katedr-prawa-karnego05