Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, powołał dr Olafa Włodkowskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, na Rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pan dr Olaf Włodkowski dołączył tym samym do grupy pracowników Katedry pełniących już funkcje związane z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kierownik KPKiPK prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji od 2017 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego orzekającej jako organ odwoławczy od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich (wcześniej: w I instancji w sprawach rektorów i prorektorów, przewodniczących uczelnianych komisji dyscyplinarnych oraz przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Komisja ta rozpatruje także zażalenia wniesione na postanowienia wydane przez Rzeczników Dyscyplinarnych w prowadzonych przez nich postępowaniach wyjaśniających.

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ w kadencji 2017-2020 pełni funkcję Członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Agnieszka Kania jest członkiem Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, pełniąc od 2019 r. funkcję przewodniczej tej Komisji.