Prezes Rady Ministrów uhonorował 24 naukowców nagrodami za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród nich znalazł się dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ z Wydziału Prawa i Administracji, który otrzymał nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

W uzasadnieniu czytamy:
Podjęta przez dr. hab. A. Wudarskiego komparatystyka wieczystoksięgowa ma znaczący wpływ na rozwój europejskiego prawa prywatnego, w szczególności na kształtowanie się wspólnotowego prawa majątkowego. Badania potwierdzają potrzebę opracowania wspólnych standardów jakości ksiąg wieczystych w Europie. Ich wyniki mogą być wykorzystane zarówno na płaszczyźnie europejskiej jak i narodowej i posłużyć do reformy krajowych systemów wieczystoksięgowych. Prace badawcze były prowadzone między innymi na Uniwersytetach w Osnabrück, Wiedniu, Hamburgu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. (https://bip.kprm.gov.pl)

Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora habilitowanego, i której osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej oraz są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury. Liczą się też wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywna opinia komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

W przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć dwunastokrotności wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.