Dnia 19 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne. Obradom przewodniczył Przewodniczący RDN pełniący funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr. hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ.

Posiedzenie otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze, który wskazał na podstawowe zasady dokonywania oceny poszczególnych dyscyplin naukowych, w tym nauk prawnych. Następnie zostały wręczone akty powołań Zastępcom Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych oraz Kierownikom Katedr i Pracowni. Przewodniczący Rady Dyscypliny zaprezentował cele, jakie stoją przed Instytutem Nauk Prawnych i RDN w nadchodzącym czasie. Kolejno zabrali głos dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ, która przedstawiła obecnym członkom RDN informację na temat zasad oceny osiągnięć publikacyjnych oraz ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, który wskazał na zadania Instytutu Nauk Prawnych w obszarze kształcenia, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji oraz współpracy z Wydziałową Radą Kształcenia kierowaną przez Panią Dziekan Wydziału Prawa Administracji prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz. Kolejno zabrał głos zabrał dr Piotr Mysiak, który przekazał informacje na temat pozyskiwania od podmiotów zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe. Ostatnia cześć posiedzenia została poświęcona informacjom o organizowanych w nadchodzącym roku akademickim konferencjach naukowych. W imieniu Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego Kierownik Katedry prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz przedstawiła założenia naukowe i organizacyjne seminarium naukowego, planowanego na dzień 4 grudnia 2019 r. dotyczącego teoretycznych i praktycznych aspektów postępowania „karnoskarbowego”. Dr Anna Chodorowska w imieniu Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego przedstawiła plany zorganizowania w dniach 22-23 kwietnia 2020 r. konferencji, poświęconej aktualnym europejskim i krajowym problemom prawa konstytucyjnego, w szczególności problematyce źródeł prawa w porządkach krajowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejno, dr Joanna Markiewicz-Stanny omówiła podstawowe założenia współorganizowanej z udziałem Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Child in Migration: Status and Identity”, która ma się odbyć w Zielonej Górze w dniach 28-30 maja 2020 r. Konferencja dotyczyć będzie problematyki statusu prawnego, tożsamości oraz identyfikacji dzieci cudzoziemskich. Kolejnym przedsięwzięciem naukowym jest ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oddziaływanie związków zawodowych na kulturę prawną zakładów pracy”, której cele i założenia organizacyjne przedstawiła dr Izabela Gawłowicz. W marcu 2020 r. zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rola i funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w perspektywie 30-lecia ich funkcjonowania”, o czym powiadomił reprezentujący Katedrę Prawa Finansowego i Administracyjnego dr Rafał Bucholski. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RDN zamknął obrady, dziękując członkom Rady Dyscypliny oraz zaproszonym gościom za przybycie oraz przekazał informację o dacie, miejscu i porządku kolejnego posiedzenia.

 

 • wpa-rdnp-posiedzenie01
  Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ otwierające uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne
 • wpa-rdnp-posiedzenie02
  Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze
 • wpa-rdnp-posiedzenie03
  Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze
 • wpa-rdnp-posiedzenie04

  Na zdjęciu Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ., któremu prof. dr hab. Giorgi Melikidze wręcza akt powołania na stanowisko Kierownika Katedry Prawa…

 • wpa-rdnp-posiedzenie05
  Na zdjęciu członkowie Rady Dyscypliny Nauki Prawne podczas I uroczystego posiedzenia Rady Dyscypliny