Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Kontakt:
Tel.: 68 328 2386, 797 977 231
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych, obrona doktoratu na podstawie rozprawy pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka” (1998), kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa” (2009);

 • Doktor honoris causa Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, Republika Kazachstanu (2018), Narodowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie, Republika Kazachstanu (2019) i Akademii Prawa i Technologii Odnawialnych w Łucku, Ukraina (2019); Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina (2021)
 • Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (2018);
 • Stypendysta Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN (Poznań), Hague Academy of International Law, British Council (University of Leicester), Salzburg Seminar of American Studies (Salzburg);
 • Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, recenzent 30 rozpraw doktorskich, w tym 23 w dyscyplinie nauki prawne i 7 w dyscyplinie nauki polityczne;
 • Uczestnik w 10 postępowaniach habilitacyjnych (recenzent, przewodniczący, członek komisji);
 • Członek 30 komitetów i rad naukowych periodyków prawniczych, w tym Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, Studiów Orientalnych, Silesian Journal of Legal Studies, International Comparative Law Review of Palacky University, Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift;
 • Członek krajowych i międzynarodowych, prawniczych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego;
 • Nagradzany za osiągnięcia naukowe przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • Wiodące zainteresowania naukowe: wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona, zasady naczelne konstytucji, ustrój lokalny państwa, konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Autor około 200 publikacji naukowych w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, wydanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie i Rosji;
 • Aktywny uczestnik ponad 130 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego oraz międzynarodowego publicznego;
 • Odbył staże naukowe w Pawłodarskim Uniwersytecie Państwowym im. Torajgyrowa w Pawłodarze (Wydział Prawa), Żetysuskim Państwowym Uniwersytecie im. Żansugurowa w Tałdy Kurganie (Wydział Prawa), Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania), Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (Wydział Prawa);
 • Profesor wizytujący w ośrodkach naukowych na Słowacji, Ukrainie i w Kazachstanie;
 • Recenzent artykułów naukowych w kilkunastu naukowych periodykach prawniczych, w tym w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego, Przeglądzie Prawa i Administracji, Krytyce Prawa, Przeglądzie Sejmowym i European Journal of Public Matters;
 • Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii radcowskich, adwokackich i innych;
 • Ekspert prawny Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Ekspert Prawny Komisji Ustawodawczej Senatu RP; Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki; Członek Zespołu do spraw Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Ministrze Edukacji i Nauki; Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Medalem za Zasługi dla Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie i Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Patrz: andrzejbisztyga.pl

dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Nauki

Kontakt:
Tel.: 
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DR HAB. MARTYNA ŁASZEWSKA-HELLRIEGEL, LL.M.,PROF. UZ

Od 2014 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Teorii Prawa. W latach 1996-1999 asystent na UMK w Toruniu a od 1999 do 2014 r. asystent a następnie adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na UMK w Toruniu. W latach 1999-2003 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie uzyskując tytuł doktora prawa, w tym samym roku zdała egzamin radcowski. W latach 1997-1998 odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie zakończone uzyskaniem stopnia magistra prawa LL.M. W latach 1992- 1997 studiowała prawo na UMK w Toruniu. Podczas studiów wyjechała na dwuletnie studia ekonomiczne do Southern Oregon State College w USA gdzie w 1996 r. uzyskała stopień Bachelor of Arts in Economics.

Zainteresowania badawcze- zagadnienia etyki prawniczej i bioetyki w unormowaniach prawnych, komparatystyka prawnicza, ekonomiczna analiza prawa.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz polityki rodzinnej, jak i studiów interdyscyplinarnych i prawnoporównawczych dotyczących zagadnień etycznych i bioetycznych.

From 2014 until now a professor at the Law and Administration Faculty at the University of Zielona Góra (Poland) Chair in Legal Theory. In years 1996 -1999 lecturer at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and 1999-2014 in University of Szczecin. In 2014 habilitation (post-doctoral degree) in law, in 2003 doctor degree at the Humboldt University in Berlin. In 1997 Bachelor of Arts at the Southern Oregon State College USA. Research interests: bioethics, law theory and law philosophy, comparative law. Autor of many articles in ethics and medical ethics also in social security law and family policy.


 

dr Piotr Kapusta
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Kształcenia

Kontakt:
Tel.: 68 328 23 33
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urodzony w 1998 r. w Żarach. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze (klasa lingwistyczna z wiodącym językiem niemieckim). Studia wyższe ukończył na kierunkach filologia germańska (studia I stopnia – 2011 r.), prawo (jednolite studia magisterskie – 2012 r.), filologia germańska (studia II stopnia – 2013 r.). W 2011 r. ukończył także czterosemestralną Szkołę Prawa Niemieckiego (Schule des Deutschen Rechts).

Rozprawę doktorską Normatywne uregulowania zatrudnienia w świetle konstytucyjnych obowiązków państwa przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. multi Bogusława Banaszaka. Publiczna obrona rozprawy odbyła się dnia 27 kwietnia 2015 r. Obowiązki recenzentów w przewodzie doktorskim pełnili prof. dr hab. Dariusz Górecki oraz prof. dr hab. Mariusz Jabłoński. Na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Od 1 października 2015 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego zatrudnionym na stanowisku adiunkta – najpierw na Wydziale Prawa i Administracji, obecnie w Instytucie Nauk Prawnych. Od dnia 1 października 2017 r. jest kierownikiem Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej (wcześniej Pracowni Przygotowania do Aplikacji). Prowadzi zajęcia przede wszystkim z zajęć przygotowujących do aplikacji, prawa wyznaniowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w zakresie dydaktyki prawniczego języka niemieckiego.

W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką, którą ukończył 31 grudnia 2015 r. Od dnia 10 października 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi indywidualną praktykę oraz jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze. Z dniem 2 listopada 2017 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na okres kadencji do dnia 18 listopada 2022 r.

W pracy naukowej szczególne zainteresowania zwraca ku zagadnieniom prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji – w tym w językach obcych. W wykonywaniu zawodu radcy prawnego przeważający obszar aktywności stanowią sprawy z zakresu zatrudnienia, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Na co dzień stosuje także przepisy prawa spółek.

Od 1 października 2022 r. Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.