Dnia 4 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegoroczne Seminarium jest już drugą konferencją naukową poświęconą problematyce prawa karnego skarbowego, jakie zorganizowała Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego w ostatnim czasie. Pierwsza Konferencja z zakresu prawa karnego skarbowego odbyła się 19 kwietnia 2018 i poświęcona została problematyce obrotu nierzetelnymi fakturami („Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”). Pisemne wersje wygłoszonych referatów oraz opracowania zaproszonych gości ukazały się formie monografii – „Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego” (pod red. S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski, C.H.BECK, Warszawa 2019).

Okazją dla organizacji tegorocznego Seminarium było 20 lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego i próba oceny przyjętego przez ustawodawcę modelu postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz potrzeb jego reformy.

Zaproszenie do udziału w Seminarium w charakterze prelegentów przyjęli znakomici znawcy tematyki prawa karnego skarbowego: Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski („Kodeks karny skarbowy – czy spełnił oczekiwania?”); prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski („Procedura skarbowa a powszechna: podporządkowanie czy dialog?”); prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik („Rozbrat z subsydiarnością prawa karnego skarbowego. Uwagi na tle projektowanych zmian Kodeksu karnego skarbowego”); dr Tomasz Razowski („Konstrukcja odpowiedzialności posiłkowej z perspektywy dwudziestolecia obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego oraz potrzeb współczesności”); dr Olaf Włodkowski („Szczególni uczestnicy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe a cele, zasady i funkcje procesowego prawa karnego skarbowego”) oraz r.pr. Dobrochna Owsicka („Czy dualny model oskarżania w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe wymaga korekty?”).

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja nad: aktualnym modelem postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, funkcjami procesowego prawa karnego skarbowego w szczególności funkcją egzekucyjną, dualizmem organów postępowania; statusem procesowym szczególnych stron i uczestników tego postępowania. Problematyka poruszana podczas Seminarium będzie przedmiotem osobnej publikacji.

oprac. dr Olaf Włodkowski

  • kpkipk-praktyczne01
  • kpkipk-praktyczne02
  • kpkipk-praktyczne03
  • kpkipk-praktyczne04
  • kpkipk-praktyczne05
  • kpkipk-praktyczne06
  • kpkipk-praktyczne07
  • kpkipk-praktyczne08