dr Michał Stambulski
postdoc w ramach projektu Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie “Public and private interests: a new balance” pt. “New Populism and Public Values. A Socio-Theoretical Approach” (decyzja komisji konkursowej Erasmus School of Law)..

  1. Cel projektu - Projekt ma na celu zbadanie sposobów definiowania i kształtowania wartości publicznych w warunkach „nowego populizmu”. Badaniu zostaną poddane przede wszystkim (1) interakcje podmiotów niepaństwowych władzą populistyczną oraz (2) narzędzia prawne, których podmioty te używają do publicznego promowania swoich wartości, a także (3) reakcje organizacji międzynarodowych na te działania. Opracowanie ma na celu dostarczenie teoretycznego opisu logiki populistycznego zarządzania wartościami publicznymi.
  2. Problematyka badawcza - Projekt ten obejmuje przestrzeń na przecięciu się trzech obszarów badawczych: (1) studia nad populizmem i teoria demokracji, (2) socjologia prawa, (3) filozofia prawa. W zakresie populizmu i demokracji projekt wykorzystuje dwa rodzaje literatury. Z jednej strony, opracowania mające na celu empiryczny opis porządku konstytucyjnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Blokker 2013; Sadurski 2019). Z drugiej strony, krytyczne filozoficzne analizy dotyczące współczesnej konstrukcji sfery publicznej i problemów mobilizacji społecznej (Laclau 2005; Mouffe 2005; Butler 2015). Projekt inspirowany jest również socjologią prawa, w szczególności badaniami nad litygacją strategiczną i jej wpływem na sferę publiczną (Mather, Yngvesson 2015). W dziedzinie filozofii prawa projekt odnosi się do analiz rozwiązywania konfliktów politycznych i społecznych przy pomocy sądownictwa (Waldron 1999). Bazując na tych inspiracjach, projekt ma na celu wyjście poza nie i stworzenie innowacyjnej perspektywy społeczno-teoretycznej opartej na badaniach empirycznych. Koncepcja projektu opiera się na założeniu, że nowy populizm wymaga nowatorskiego podejścia teoretycznego, wykraczającego poza proste dychotomie (autorytaryzm/demokracja, państwo/społeczeństwo obywatelskie, arbitralna władza/rządy prawa), na których opiera się obecna literatura. Główna hipoteza projektu zakłada, że w przeciwieństwie do autorytaryzmu, państwo populistyczne nie monopolizuje możliwości definiowania wartości publicznych, ale dzieli tę kompetencję z podmiotami niepublicznymi. Władza populistyczna wybiera tych aktorów, którzy podzielają jej ogólną orientację normatywną (np. krytykę liberalizmu i konserwatywny światopogląd), a następnie przekazuje takim aktorom część swoich kompetencji w zakresie definiowania wartości, które powinny być chronione. Jednak takie definicje stają się częścią sfery publicznej dopiero wtedy, gdy zostaną przełożone na praktykę sądową. Do tego czasu są to jedynie definicje polityczne, które mogą być neutralizowane przez sądownictwo. Ważną rolę w takim przeciwdziałaniu odgrywa sprzeciw innych aktorów społecznych (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i sądów międzynarodowych).
  3. Miejsce badania - Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Królestwo Niderlandów

dr Olaf Włodkowski
konkurs Miniatura 3 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 2019/03/X/HS5/01853 z dnia 4.12.2019 r.) pt. "Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej".

  1. Cel projektu – przeprowadzenie kwerendy w zakresie karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i UE na płaszczyźnie Unii Europejskiej.
  2. Problematyka badawcza - Zgromadzenie i poddanie analizie dorobku naukowego powstałego w poszczególnych krajach UE w zakresie dotyczącym karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa i Unii Europejskich powstałej tle regulacji normatywnych Unii Europejskiej. Uzyskany w ten sposób materiał badawczy stanowić będzie podstawę dla oceny stopnia intensywności ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwu i Unii Europejskiej w poszczególnych krajach UE przy pomocy instrumentów karnoprawnych (degresja – progresja karania), jak również potrzeb dalszego pogłębiania tej ochrony. Analiza zgromadzonego materiału pozwoli na ustalenie rozbieżności w zakresie karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej w poszczególnych krajach, jak również przyczyn takiego stanu rzeczy. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowić będą punkt odniesienia dla oceny porównawczej polskiej regulacji normatywnej z regulacjami poszczególnych krajów UE.
  3. Miejsce badania - Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg [Niemcy].

dr Piotr Mysiak
konkurs Miniatura 3 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 listopada 2019 r. Nr DEC- 2019/03/X/HS5/00674) pt. "Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce".

  1. Cel projektu - wyjazd badawczy poprzedzający przygotowanie planu badań i opracowanie wniosku w konkursie grantowym (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships bądź NCN Opus.
  2. Problematyka badawcza - poszerzenie stanu wiedzy z zakresu badań prawnoporównawczych odnośnie ksiąg wieczystych, wykraczające poza tradycyjną problematykę systematyki poszczególnych regulacji, opisu poszczególnych systemów dla celów praktyki bankowej, zbadania możliwości stworzenia ujednoliconych regulacji, funkcji ksiąg wieczystych oraz źródeł określonych regulacji. Badania wstępne mają na celu stworzenie modelu oceny poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w oparciu o funkcje ksiąg wieczystych. Dotychczasowe schematy funkcjonujące w tym obszarze były opracowywane poprzez pryzmat doświadczeń wynikających z określonych krajowych rozwiązań i nie były w pełni kompatybilne w ramach systemów, co było konsekwencją braku spójności poszczególnych rozwiązań (w szczególności dotyczy to rozwiązań w systemach common law i prawa kontynentalnej Europy). Kolejnym aspektem w badaniach bezpieczeństwa ksiąg wieczystych jest wykorzystanie nowych technologii w prowadzeniu ksiąg wieczystych i w obrocie nieruchomościami (Digital Street; AI, technologia Blockchain), co jest przedmiotem szerszej dyskusji w doktrynie.
  3. Miejsce badań - Cambridge Centre for Property Law, centrum badań w zakresie problematyki ksiąg wieczystych Cambridge University.