dr Olaf Włodkowski
konkurs Miniatura 3 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 2019/03/X/HS5/01853 z dnia 4.12.2019 r.) pt. "Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej".

  1. Cel projektu – przeprowadzenie kwerendy w zakresie karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i UE na płaszczyźnie Unii Europejskiej.
  2. Problematyka badawcza. Zgromadzenie i poddanie analizie dorobku naukowego powstałego w poszczególnych krajach UE w zakresie dotyczącym karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa i Unii Europejskich powstałej tle regulacji normatywnych Unii Europejskiej. Uzyskany w ten sposób materiał badawczy stanowić będzie podstawę dla oceny stopnia intensywności ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwu i Unii Europejskiej w poszczególnych krajach UE przy pomocy instrumentów karnoprawnych (degresja – progresja karania), jak również potrzeb dalszego pogłębiania tej ochrony. Analiza zgromadzonego materiału pozwoli na ustalenie rozbieżności w zakresie karnoprawnej ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej w poszczególnych krajach, jak również przyczyn takiego stanu rzeczy. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowić będą punkt odniesienia dla oceny porównawczej polskiej regulacji normatywnej z regulacjami poszczególnych krajów UE.
  3. Miejsce badania - Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg [Niemcy].

dr Piotr Mysiak
konkurs Miniatura 3 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 listopada 2019 r. Nr DEC- 2019/03/X/HS5/00674) pt. "Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce".

  1. Cel projektu - wyjazd badawczy poprzedzający przygotowanie planu badań i opracowanie wniosku w konkursie grantowym (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships bądź NCN Opus.
  2. Problematyka badawcza - poszerzenie stanu wiedzy z zakresu badań prawnoporównawczych odnośnie ksiąg wieczystych, wykraczające poza tradycyjną problematykę systematyki poszczególnych regulacji, opisu poszczególnych systemów dla celów praktyki bankowej, zbadania możliwości stworzenia ujednoliconych regulacji, funkcji ksiąg wieczystych oraz źródeł określonych regulacji. Badania wstępne mają na celu stworzenie modelu oceny poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w oparciu o funkcje ksiąg wieczystych. Dotychczasowe schematy funkcjonujące w tym obszarze były opracowywane poprzez pryzmat doświadczeń wynikających z określonych krajowych rozwiązań i nie były w pełni kompatybilne w ramach systemów, co było konsekwencją braku spójności poszczególnych rozwiązań (w szczególności dotyczy to rozwiązań w systemach common law i prawa kontynentalnej Europy). Kolejnym aspektem w badaniach bezpieczeństwa ksiąg wieczystych jest wykorzystanie nowych technologii w prowadzeniu ksiąg wieczystych i w obrocie nieruchomościami (Digital Street; AI, technologia Blockchain), co jest przedmiotem szerszej dyskusji w doktrynie.
  3. Miejsce badań - Cambridge Centre for Property Law, centrum badań w zakresie problematyki ksiąg wieczystych Cambridge University.