Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ w tajnym głosowaniu w dniu 28 maja br przeprowadzonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, której przewodniczy dr hab. Anna Staniuk, prof. UZ, został wybrany Przewodniczącym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. A. Bisztyga będzie sprawował tę funkcję w kadencji 2020- 2024.

Zastępcą Przewodniczącego Kolegium Elektorów UZ został wybrany Dyrektor Instytutu Historii UZ prof. Robert Skobelski a protokolantką mgr Małgorzata Mazur z Sekretariatu Rektora. Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jego skład wchodzi 145 elektorów.

https://www.uz.zgora.pl/download.php?f=f078c1540f1ecb91d41bd2618da2aa33