Przyjmuje się następujące formy zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków i lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji UZ:

1. dla studentów II i IV roku prawa oraz II roku administracji I st. zaliczenie praktyk następować będzie poprzez zaliczenie na ich poczet przedmiotów zrealizowanych w semestrze letnim 2019/2020 zgodnie z poniższym wykazem:
- Na kierunku Prawo: studenci II roku – Kazuistyka prawo cywilne część ogólna, Prawo karne- kazuistyka, studenci IV roku -Prawo karne z elementami procesowego – kazuistyka, Prawo finansowe.
- Na kierunku Administracja: studenci II roku St. Stacjonarne - Technologie informatyczne w administracji, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Wprowadzenie do administracji elektronicznej, Zarządzanie projektami w sektorze publicznym.

2. dla studentów I roku prawa oraz II roku administracji I stopnia – do zaliczenia praktyk wymagany jest udział w dodatkowych zajęciach (konsultacjach) w wymiarze 5 godzin lekcyjnych przygotowanych i prowadzonych przez koordynatora praktyk, a poświęconych zrealizowaniu efektów kształcenia z tego przedmiotu w postaci zapoznania się dokumentacją i regulaminem oraz zasadami odbywania praktyk w poszczególnych podmiotach, zrealizowanych do dnia 14 września 2020 r.
(obowiązkowe dla osób, które nie odbyły praktyk lub nie złożyły zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk).

3. dla studentów wszystkich lat zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej przypadającej w roku akademickim 2019/2020 może nastąpić poprzez zaliczenie w jej poczet odbytych wcześniej przez studenta praktyk zawodowych, na podstawie dokumentów potwierdzających ich odbycie. Aby uzyskać zaliczenie w tym trybie, zgodnie z regulaminem praktyk na WPiA UZ student ma obowiązek przesłać dokumenty potwierdzające odbycie praktyk i ich zakres przesłać drogą mailową na adres Dziekanatu WPiA, właściwego koordynatora oraz w formie papierowej na adres Wydziału, przed upływem terminu do uzyskania zaliczenia i jego wpisu do indeksu elektronicznego. W przypadku osób, które pracują wystarczy przesłanie zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk.

§ 2
Postanawia się przeniesienie części planowanego wymiaru godzin praktyk, wynikających z planu studiów dla I roku na kierunku Prawo w roku akademickim 2019/20 w wymiarze łącznie 85h do odbycia w roku akademickim 2020/2021.