Хаб. доктор Анджей Биштыга, проф. Зеленогурского университета и хаб. доктор Иван Панкевич, проф. кафедры конституционного, европейского и международного публичного права Института правовых наук ЗУ, были приглашены к участию в организованной в режиме онлайн международной конференции «Проблемы трансформации конституционных финансовых принципов и материальных оснований местного самоуправления в условиях децентрализации публичной власти в Украине.»

Конференция была организована 25 июня 2020 года в рамках празднования 24-летия принятия Конституции Украины. Выступление профессора Анджея Биштыги было посвящено принципам местного самоуправления и децентрализации публичной власти на основании Конституции республики Польша от 1997 года. Это позволило ознакомить участников конференции с польскими и европейскими практиками в области местного самоуправления. В свою очередь проф. Иван Панкевич - per analogiam - провел анализ реформы децентрализации системы местного самоуправления и децентрализации публичной власти в Украине. Организаторами конференции стали: Институт права Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, Региональное представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека в Ивано-Франковской области, Ивано-Франковский региональный отдел Ассоциации городов Украины и Центр исследования конституционной юстиции. Вместе с нашими коллегами в конференции активно участвовали, в частности, директор Института права Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника проф. хаб. доктор Валентина Васильева, хабилитированный доктор юридических наук, профессор, председатель Тисменицкого городского совета Степан Сворак, хабилитированный доктор политических наук, профессор кафедры политических институтов и процессов Сергей Деревянко, руководитель Центра исследования конституционной юстиции проф. Владимир Розвадовский, исполнительный директор Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юрий Стефанчук, региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека в Ивано-Франковской области Людмила Непыйвода и многие другие. Итогом этой международной конференции является публикация материалов конференции в издательстве Национального университета имени Василия Стефаника. Таким образом ее результаты были предоставлены представителям правовых наук и местного самоуправления в Украине и за рубежом. Профессор Иван Панкевич является координатором по вопросам контактов с юридическими академическими центрами в Украине в Институте правовых наук.

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ i dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ zostało zaproszonych do udziału w międzynarodowej, zorganizowanej w trybie on-line konferencji „Problemy transformacji konstytucyjnych zasad finansowych i materialnych podstaw samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie”. Konferencja została zorganizowana w dniu 25 czerwca 2020 roku w ramach obchodów 24 - lecia uchwalenia Konstytucji Ukrainy. Wystąpienie prof. Andrzeja Bisztygi zostało poświęcone zasadzie samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Pozwoliło ono na zaznajomienie uczestników konferencji z polskimi i europejskimi doświadczeniami w obszarze samorządu terytorialnego. Natomiast prof. Iwan Pankiewicz – per analogiam - podjął się analizy reformy decentralizacji systemu samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka, Regionalne Przedstawicielstwo Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka w obwodzie Iwano-Frankowskim, Iwano-Frankowski Regionalny Oddział Stowarzyszenia miast Ukrainy oraz Centrum Studiów Nad Wymiarem Sprawiedliwości Konstytucyjnej. Obok naszych kolegów, w konferencji aktywnie uczestniczyli między innymi dyrektor Instytutu Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka prof. dr hab. Walentyną Wasyliewa, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, przewodniczący Tysmienickiej Rady Miejskiej Stepan Sworak, doktor habilitowany nauk politycznych, profesor Katedry Politycznych Instytucji i Procesów Serhiy Derewianko, kierownik Centrum Studiów nad Wymiarem Sprawiedliwości Konstytucyjnej prof. Wołodymyr Rozwadowski, dyrektor wykonawczy Iwano-Frankowskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia miast Ukrainy Juriy Stefanczuk, regionalny przedstawiciel Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka w obwodzie Iwano-Frankowskim Ludmyła Nepyjwoda i wielu innych. Pokłosiem tej międzynarodowej konferencji jest publikacja pokonferencyjnych materiałów w wydawnictwie Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka. Tym sposobem jej wyniki zostały udostępnione przedstawicielom nauki prawa oraz samorządowcom na Ukrainie i za granicą. Profesor Ivan Pankevych pełni w Instytucie Nauk Prawnych UZ funkcję koordynatora do spraw kontaktów z prawniczymi ośrodkami akademickimi na Ukrainie.