Komisja Konkursowa postanowiła:
przyznać

I miejsce
pracy mgr Weroniki Łukaszewicz pt. Prawnokarna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor dr hab. M.Małolepszy, prof. UZ (nagroda pieniężna w kwocie 1000,00 zł ufundowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze); nagrody rzeczowe o wartości ok. 1300, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

II miejsce
pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor prof. dr hab. H.Paluszkiewicz (nagrody rzeczowe o wartości ok. 1200, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

III miejsce
pracy mgr Ernesta Obaza pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego - promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (nagrody rzeczowe o wartości ok. 1000, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

Nagroda Specjalna przyznana przez OIRP w Zielonej Górze
dla pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018 - za walory naukowe, praktyczne oraz podjęcie w pracy problematyki mediacji (nagroda pieniężna w kwocie 1000,00 zł)

Wyróżnienia
dla pracy mgr Macieja Makieły (kierunek Prawo) pt. Komparatystyczna analiza konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji-promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - za interesujące komparatystyczne opracowanie konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji oraz istotny wkład własny autora w opracowanie tematu - nagrody książkowe i zestaw upominków

dla pracy mgr Inez Lipko (kierunek Prawo) pt. Wpływ nowych technologii na prawo na przykładzie autonomicznych samochodów - promotor dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel - za podjęcie nowatorskiego tematu w pracy magisterskiej i własne propozycje de lege ferenda - nagrody książkowe i zestaw upominków

dla pracy mgr Natalii Osadców (kierunek Administracja) pt. Eutanazja - zabójstwo, czy wolność i prawo pacjenta - promotor dr hab. Ivan Pankevich, prof. UZ - za interesujące ujęcie tematyki eutanazji w kontekście praw i wolności konstytucyjnych i praw człowieka -nagrody książkowe i zestaw upominków

Pozostałe osoby uczestniczące w Konkursie otrzymają upominki w postaci gadżetów wydziałowych oraz drobne upominki książkowe, a Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac listy gratulacyjne.

Wręczenie nagród nastąpi w terminie późniejszym, w formie dostosowanej do aktualnych wymagań sanitarnych, wynikających z zaleceń Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laureatom Konkursu, Autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także ich Promotorom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Dziekanowi OIRP w Zielonej Górze panu dr P. Sztejnie dziękujemy za aktywny udział w pracach Komisji Konkursowej i ufundowanie nagród pieniężnych, a Wydawnictwu C.H.Beck za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników Konkursu.