W ubiegłym tygodniu dotarła na Uniwersytet Zielonogórski informacja o tym, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, przyznał nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia dwojgu naukowcom z naszej uczelni. Uczynił to zgodnie z rozporządzenie MNiSW z 23.01 2019 r.

(poz.182). Nagrody otrzymali: prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum oraz prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznaje nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej. W przypadku tej ostatniej wyróżnienia są przyznawane za:

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu: – prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, – opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

WIĘCEJ INFORMACJI