Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ uczestniczył w dniach 6. i 7. listopada 2020 r. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, która odbywała się w Lublinie w formule komunikowania się za pomocą elektronicznych środków na odległość.

Pan profesor wygłosił referat na temat: „Konwergencja procesów konstytucjonalizacji systemów prawa podatkowego w Polsce i na Ukrainie”. Organizatorem Konferencji byli Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Godny odnotowania jest również fakt uczestnictwa w niej Ministra Edukacji Narodowej i Nauki dra hab. Przemysła Czarnika, prof. KUL, którego wystąpienie było poświęcone bezpieczeństwu prawnemu w państwie społecznej gospodarki rynkowej, oraz licznych, wybitnych przedstawicieli krajowej i zagranicznej nauki prawa.