W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych współorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych to inicjatywa, która skierowana jest szczególnie do niesamodzielnych pracowników naukowo–dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem Seminarium jest stworzenie płaszczyzny powalającej młodym naukowcom na prezentację wyników prowadzonych badań, wymianę poglądów, doświadczeń oraz uwag związanych z problematyką prawa postępowania cywilnego.

Seminarium otworzyli prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych), dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ (Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego). W swoich wystąpieniach podkreślili wartość inicjatywy umożliwiającej zdobycie doświadczenia oraz wymianę poglądów naukowych przez młodych procesualistów, a także fakt, że pomimo obowiązujących z uwagi na epidemię Sars-Cov-2 obostrzeń udało się dzięki zdalnej formie prowadzenia obrad podtrzymać doroczną tradycję organizowania seminarium.

W konferencji wzięło udział 31 prelegentów reprezentujących 15 ośrodków naukowych w Polsce oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Tematem tegorocznego seminarium były „Postępowania przyspieszone w postępowaniu cywilnym”. Obrady odbyły się w sześciu panelach tematycznych: pierwszy z nich poświęcony był zagadnieniom dotyczącym postępowania nakazowego i upominawczego, drugi elektronicznemu postępowaniu upominawczemu, trzeci i czwarty postępowaniu uproszczonemu, natomiast piąty i szósty pozostałym postępowaniom przyspieszonym oraz zagadnieniom wspólnym dla wszystkich postępowań przyspieszonych. W swoich wystąpieniach prelegenci prezentowali nie tylko własne stanowiska względem funkcjonujących od dawna instytucji prawnych, ale także co do nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawami nowelizującymi Kodeks postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. oraz z dnia 13 lutego 2020 r. Dzięki temu ocenie zostały poddane budzące wiele wątpliwości doktrynalnych kwestie związane z udziałem świadka-eksperta w postępowaniu cywilnym, doręczeniami pierwszych pism procesowych w sprawie z udziałem komornika, zakresem przedmiotowym spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym oraz dopuszczalnością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w tym postępowaniu, nadużyciem prawa procesowego czy w końcu nowymi regulacjami dotyczącymi postępowania gospodarczego oraz postępowania w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Taki wachlarz spornych zagadnień spowodował, że przewidziane w trakcie obrad dyskusje były interesujące, praktyczne i żywe. Owocem wystąpień jest możliwość publikacji przez młodych procesualistów swoich referatów na łamach kwartalników "Polski Proces Cywilny” i "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza".

Uwieńczeniem seminarium było wręczenie nagród w konkursie kwartalnika „Polski Proces Cywilny” oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych na najlepszą pracę magisterską z zakresu postepowania cywilnego. Konkurs obył się pod patronatem wydawnictwa Wolters Kluwer. Pierwszą nagrodę jury konkursowe przyznało Panu Przemysławowi Jadłowskiemu za pracę pt. „Prorogatio fori tacita w procesie cywilnym”, obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Sławomira Cieślaka. Druga nagroda przypadła ex aequo Panu Grzegorzowi Pawelczykowi za pracę pt. „Przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym”, obronioną na Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem naukowym dra hab. Krystiana Markiewicza, prof. UŚ oraz Panu Bartoszowi Mielczarkowi za pracę pt. „Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym”, obronioną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem naukowym dr hab. Agnieszki Hulisz-Laskowskiej, prof. UMK. Pan Profesor A. Jakubecki zamykając obrady zaprosił wszystkich do udziału w kolejnym seminarium i wyraził nadzieję, że za rok odbędzie się ono już w formie stacjonarnej.

W imieniu organizatorów
Magdalena Skibińska