W dniu 3-ego grudnia 2020 r. pracownicy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Anna Feja-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego i dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Administracji Publicznej wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Dylematy polskiego prawa wyborczego.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Zespołu badawczego „Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym” działającego przy Instytucie Nauk Prawnych US, a jej celem było podjęcie debaty naukowej na temat współczesnych problemów, w obliczu których stoi polskie prawo wyborcze. Wpisując się w tematykę konferencji dr Anna Feja-Paszkiewicz przedstawiła referat poświęcony formalnym aspektom wygaszenia mandatu radnego przez radę, natomiast dr Andrzej Stec przedstawił problem reprezentatywności w jednomandatowych okręgach wyborczych na podstawie wyborów do Senatu RP.

W wydarzeniu udział wzięli nie tylko badacze prawa wyborczego, ale też praktycy, w szczególności Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, który przedstawił referat poświęcony wybranym doświadczeniom związanym z organizacją wyborów w latach 2018-2020 z perspektywy Państwowej Komisji Wyborczej i Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego, która omówiła wybrane doświadczenia związane z organizacją wyborów w latach 2018-2020 r. z perspektywy Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkich referentów nie sposób w tym miejscu wymienić, ale można przywołać w szczególności osoby prof. dr hab. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego, który przedstawił zagadnienie, pt. Państwo prawa a tryb uchwalania w 2020 r. ustaw regulujących wybory Prezydenta RP; prof. UW dr hab. Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który odniósł się do zagadnienia ważności wyborów prezydenckich w świetle Konstytucji RP; prof. UŁ dr hab. Konrada Składowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, który przedstawił kompetencje nadzorcze PKW w sprawach wyborczych na tle porównawczym, na przykładzie wyborów przeprowadzonych w czasie pandemii; prof. UWr dr hab. Ryszarda Balickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego z referatem, pt. Głosowanie korespondencyjne w polskim prawie wyborczym; dr hab. Krzysztofa Urbaniaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zarysował problem okręgów marginalnych i okręgów pewnych w wyborach do Senatu w 2019 r.; pana Alexandra Shlyk z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, który przedstawił wnioski z raportów OBWE dotyczących wyborów w Polsce przeprowadzonych w latach 2019 i 2020. Wystąpieniom wszystkich referentów towarzyszyły emocjonujące dyskusje bazujące na styku prawa i praktyki wyborczej, a funkcje gospodarzy konferencji i moderatorów paneli pełnili prof. US dr hab. Jerzy Ciapała i dr Agata Pyrzyńska z US. Z uwagi na sytuację epidemiczną konferencja miała formę webinarium.