W dniach 14-15 grudnia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego”.

Konferencję organizowała Katedra Postępowania Cywilnego we współpracy z Katedrą Prawa Rodzinnego Wydziału Prawai Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a patronem konferencji było wydawnictwo Wolters Kluwer. Z uwagi na pandemię Sars-Cov-2 konferencja odbyła się w formie online za pomocą platformy Cisco Webex Meeting. W konferencji wzięło udział 31 prelegentów reprezentujących Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Opolski, Akademię Leona Koźmińskiego, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz ośrodki zagraniczne: Tilburg University, Kazimieras Simonavicius University, O.P. Jindal Global University Sonipat, Vilniaus Universitetas oraz Europa-Universität Viadrina. Obrady odbywały się w języku polskim i angielskim.
Głównym przedmiotem rozważań była analiza szeroko rozumianych wyzwań, jakie w obliczu zachodzących zmian, stoją przed postępowaniem cywilnym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście nieustających wysiłków podejmowanych przez ustawodawcę dla usprawnienia przebiegu postępowań sądowych oraz popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym postępowania arbitrażowego. Wśród prezentowanej tematyki nie zabrakło także referatów poświęconych przepisom szczególnym wprowadzonym w ramach tarcz antykryzysowych w związku z epidemią koronawirusa oraz rozwiązaniom wykorzystującym nowe technologie w postępowaniu cywilnym. Z Uniwersytetu Zielonogórskiego referat pt. „Czy pominięcie przepisów o postępowaniu uproszczonym może faktycznie przyczynić się do szybszego rozwiązania sporu? Próba oceny przepisu art. 5051 § 3 k.p.c.” wygłosiła dr Magdalena Skibińska z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego. Odpowiadając pozytywnie na to pytanie, prelegentka wskazała na konkretne sytuacje, w których skorzystanie z możliwości przewidzianej w tym przepisie może przyczynić się do usprawnienia rozwiązania sporu. Dokonując oceny tej regulacji podkreśliła natomiast, że budzi ona uzasadnione wątpliwości nie tylko z punktu widzenia pierwotnych celów wprowadzenia postępowania uproszczonego do postępowania cywilnego, ale także celów nowelizacji z 4 lipca 2019 r. w zakresie postępowania uproszczonego, tym samym poddając w wątpliwość sens wyodrębnienia tego postępowania odrębnego oraz jego ukształtowania.