W dniu 22 stycznia 2021 r. na Wydziale Prawa Prodkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) w trybie online odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe i krajowe mechanizmy demokracji bezpośredniej: teoria i praktyka”.

Konferencję organizowała Katedra Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Administracyjnego Instytutu Prawa Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka we współpracy z Centrum Studiów Sądownictwa Konstytucyjnego, Stowarzyszeniem Prawników Ukrainy, Regionalnym Przedstawicielstwem w obwodzie Iwano-Frankowskim Rzecznika Praw Człowieka przy Radzie Najwyższej Ukrainy. Obrady odbywały się w języku ukraińskim i polskim.
W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujące wiodące ukraińskie i polskie ośrodki akademickie, a także przedstawiciele środowisk eksperckich i organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Z inicjatywy dr hab. Iwana Pankiewicza w konferencji aktywnie uczestniczyła także reprezentacja Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Radzie Naukowej konferencji zasiadali między innymi dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ pełniący funkcję koordynatora INP UZ do spraw kontaktów z ośrodkami akademickimi na Ukrainie. Na sesji plenarnej konferencji swoje wystąpienia przedstawili między innymi dr Anna Feja-Paszkiewicz i dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego, a także dr Sebastian Kowalski z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP UZ. Dr Anna Feja-Paszkiewicz wygłosiła referat pt. „Znaczenie instytucji referendum lokalnego przy zmianach granic jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”. Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ w swoim referacie skupił się na analizie wpływu europejskiej tradycji demokratycznej na rozwój instytucji ludowładztwa na Ukrainie. Natomiast dr Sebastian Kowalski poświęcił swój referat kwestii sądowej kontroli decyzji dotyczącej przeprowadzenia referendum lokalnego w prawie polskim.
Pokłosiem konferencji będzie opublikowanie materiałów pokonferencyjnych w wydawnictwie Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka.