W dniach 25-26 lutego 2021 r. Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku zorganizował interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Modelowanie samorządu metropolitalnego. Część I: Zakres działania i zadania publiczne”.

Organizatorzy konferencji za jej cel przyjęli przedstawienie przez zaproszonych gości – naukowców, ekspertów i urzędników samorządowych – znawców i praktyków zainteresowanych samorządem metropolitalnym koncepcji tej instytucji, zagadnienia jej funkcjonalności, w tym katalogu zadań publicznych czy kompetencji służących ich realizacji. Po to, by – jak zaznaczyli – wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę ustawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy, z nadzieją, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny samorządu metropolitalnego, ponieważ dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia to wysoki standard życia wszystkich jej mieszkańców.

W bogatym, niezwykle ciekawym i interdyscyplinarnym programie konferencji ujęto wystąpienie dr Anny Fei-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych UZ, pt. Ustrojowa pozycja samorządu metropolitalnego i jego zadania. Uwagi na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prelegentka zaprezentowała w nim m.in. rozważania poświęcone aktualnym problemom ze zdefiniowaniem samorządu metropolitalnego i określeniem desygnatu prawnego tego pojęcia. Poruszyła także kwestię miejsca i zadań samorządu metropolitalnego na tle już funkcjonującej struktury jednostek samorządu terytorialnego, prawne mechanizmy tworzenia podmiotów o charakterze metropolitalnym oraz przytoczyła wybrane ustalenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wskazanej problematyki, którym można przypisać szerszy walor i których nie sposób pominąć w aktualnych dyskusjach i sporach nad kształtem samorządu metropolitalnego. Oczywiście wymienienie wszystkich interesujących zagadnień poruszonych podczas konferencji o prawniczych konotacjach nie jest w tym miejscu możliwe, ale warto wymienić wystąpienia prof. UWr, dr hab. Jerzego Korczaka, pt. Wrocławski Obszar Metropolitalny – założenia, procedura, projekty; dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US, Finansowanie zadań publicznych w związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy); dr Jakuba H. Szlachetko, pt. Normatywny model samorządu metropolitalnego. Zakres działania i zadania publiczne; dr Izabeli Rudzkiej, Nowe spojrzenie na proces planowania obszaru metropolitarnego – kto traci, a kto zyskuje? Z uwagi na sytuację pandemiczną konferencja odbyła się on-line.