Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawili referaty na zorganizowanej w dniu 24 czerwca 2021 roku III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Reforma Konstytucyjna w Ukrainie: doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Prawa, Psychologii i Innowacji Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. W Konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników reprezentujących akademickie ośrodki Ukrainy, Polski, Litwy, Norwegii, Włoch i Brazylii. Obok reprezentacji UZ, w konferencji wzięli m.in. udział przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z Lublina, Rzeszowa i Wrocławia. Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga w referacie otwierającym plenarne posiedzenie przedstawił zagadnienie pojęcia demokratycznego państwa prawnego w kontekście kryzysu liberalnej demokracji. Natomiast prof. Iwan Pankiewicz zanalizował problem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w posttotalitarnych państwach Europy Wschodniej. W konferencji wzięli między innymi udział prof. Krzysztof Eckhardt z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Prawa, prof. Krystian Complak z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Wojciech Mojski z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i dr Marcin Gołębiowski z tej samej uczelni. Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Konferencja wpisała się w ciąg ogólnokrajowych przedsięwzięć naukowych zorganizowanych dla uczczenia 25 - lecia uchwalenia Konstytucji Ukrainy.Instytut Nauk Prawnych UZ posiadał status współorganizatora tej konferencji. INP UZ aktywnie rozwija naukową współpracę ze swoimi odpowiednikami w Ukrainie. Prof. Iwan Pankiewicz pełni w INP UZ funkcję Koordynatora ds. kontaktów z prawniczymi ośrodkami naukowymi w Ukrainie.