Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, prof. dr hab. Bogumiła Burda z Instytutu Historii UZ oraz dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ z Instytutu Nauki o Polityce i Administracji UZ byli panelistami interdyscyplinarnej debaty historycznej pt. „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo”.

Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW).

Prof. Andrzej Bisztyga przedstawił analizę i ocenę Konstytucji 3 maja przeprowadzoną z punktu widzenia prawnika - konstytucjonalisty, wzbogacając ją o elementy komparatystyczne z innymi konstytucjami uchwalanymi i obowiązującymi w tym czasie na świecie.

Prof. Bogumiła Burda podjęła zagadnienie dziedzictwa edukacyjnego i politycznego Konstytucji 3 maja w XIX i XX wieku, jak również przedstawiła stan obecnej edukacji historycznej w Polsce, dotyczącej dziedzictwa dokonań Sejmu Wielkiego.

Prof. Jarosław Macała dokonał prezentacji działalności Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja w ujęciu politologicznym oraz zreferował zagadnienie recepcji postanowień Konstytucji 3 maja przez polityków i rządy innych państw.

Debata odbyła się w dniu 17 lipca 2021 roku w Zamku Broniszów z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zaproszenie do udziału w debacie zostało wystosowane przez Zarząd Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego oraz dr Cezarego Lusińskiego - gospodarza Zamku Broniszów. Organizatorem debaty był Kanclerz SPSW Michał Kwilecki, otworzył ją Marszałek SPSW Piotr Biliński, poprzedziło ją wystąpienie dr Cezarego Lusińskiego a moderatorem debaty był redaktor Piotr Szymon Łoś. Debata objęła dyskusję panelistów a następnie dyskusję publiczności z członkami panelu.

Dzięki uprzejmości Jego Ekscelencji Eduardasa Borisovasa, Ambasadora Litwy, debacie towarzyszyła wystawa przygotowana przez Ambasadę Litwy z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Obojga Narodów.