Nowy międzynarodowy projekt badawczy profesora Arkadiusza Wudarskiego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne. Państwo i rodzina w sporze o dobro dziecka.”

Projekt kładzie kamień węgielny pod interdyscyplinarne badania prawnoporównawcze dotyczące roli i granic państwowego nadzoru stosunków rodzinnych. Kluczowe znaczenie ma tutaj zakres ingerencji państwa w integralność i autonomię życia rodzinnego. Z tego punktu widzenia szczególnie interesująca jest analiza zagadnień dotyczących pozycji ustrojowej, zakresu, celów oraz praktyki działalności urzędów państwowych. Ocena przeprowadzana jest z uwzględnieniem dobra dziecka. W tym kontekście istotne jest sprawdzenie, czy państwowe mechanizmy oddziaływania są proporcjonalne, a jednocześnie czy istnieją skuteczne instytucjonalne gwarancje zapobiegające błędnych decyzjom organów państwowych.

Projekt jest naukową odpowiedzią na potrzeby społeczne i stanowi przeciwwagę do poglądów wyrażanych w środkach masowego przekazu, które mają często charakter polityczny, są konfrontacyjne i oparte na stereotypach; w szczególny sposób dotyczy to polsko-niemieckich stosunków rodzinnych. Badania mają charakter prawnoporównawczy i są umiejscowione w środowisku międzynarodowym i transgranicznym, co otwiera nowe i szerokie perspektywy badawcze oraz umożliwia poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.

Projekt ujawnia jednocześnie zagrożenia oraz ograniczenia procesu integracji europejskiej, nie tylko w znaczeniu prawnym, ale również społecznym. Badania wpisują się więc w ogólnoeuropejską debatę na temat tożsamości i trwałości wartości europejskich. Projekt nie ogranicza się przy tym jedynie do krajów członkowskich UE. Rozwiązania prawne innych krajów stanowią ważną część badań porównawczych. Przy wyborze badanych krajów zwracano uwagę na reprezentatywność i różnorodność systemów prawnych.

W projekcie bierze udział ponad 50 naukowców reprezentujących ponad 30 krajów ze wszystkich kontynentów. Oprócz licznego grona przedstawicieli krajów europejskich wśród uczestników są między innymi eksperci z Brazylii, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Gruzji, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Singapuru, Rosji, Turcji, Australii, Kenii oraz Republiki Południowej Afryki.

Projekt badawczy jest finansowany z środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu Warszawskiego, który jest reprezentowany przez profesora Jacka Wiercińskiego. Z Uniwersytetu Zielonogórskiego w projekcie bierze udział doktor Kajetan Górny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego. Do realizacji projektu włączeni będą również młodzi naukowcy oraz doktoranci.

W ramach projektu planowane są wykłady, seminaria oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Wyniki badań zostaną opublikowane w języku angielskim oraz niemieckim w renomowanym międzynarodowym wydawnictwie naukowym.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.famlaw.pl