Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WPiA termin na dokonanie wpisów zaliczeń praktyk do e-indexu przez Koordynatorów Praktyk został przedłużony do dnia 30 września 2021 r.