Komisja Konkursowa powołana do rozstrzygnięcia III edycji Konkursu na Najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. po zapoznaniu się z rekomendacjami Zespołu Oceniającego w głosowaniu tajnym zdecydowała o wynikach III edycji tego Konkursu, przyznając:

I miejsce- pracy magisterskiej pt. Kontrola i utrwalanie rozmów w polskim procesie karnym (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz)

II miejsce- pracy magisterskiej pt. Instytucja małżeństwa jako kategoria konstytucyjna. Ochrona i zagrożenia (praca napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ)

III miejsce- pracy magisterskiej pt. Zakaz nadużycia prawa procesowego jako instrument przeciwdziałający przewlekaniu postępowania cywilnego (praca napisana pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ).

Przyznane wyróżnienia:

1. Odpowiedzialność karna za błąd medyczny. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych (praca napisana pod kierunkiem dr hab. Martyny Łaszewskiej-Hellriegel, prof. UZ).

2. Przeszukanie w polskim procesie karnym na tle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz).

Ponadto Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – dr Przemysław Sztejna poinformował o wyróżnieniu w Konkursie i przyznaniu ufundowanych przez OIRP nagród specjalnych, w postaci finansowej następującym pracom magisterskim ze względu na ich walory merytoryczne i podjętą tematykę:

1. Zakaz nadużycia prawa procesowego jako instrument przeciwdziałający przewlekaniu postepowania cywilnego (praca napisana pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ). – nagroda w wysokości 1000,00 zł

2. Przeszukanie w polskim procesie karnym na tle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz) – nagroda w wysokości 500,00 zł.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w terminie późniejszym w związku z ograniczeniami działania Uczelni wynikającymi z epidemii COVID-19, co zostanie podane do wiadomości społeczności akademickiej.

Nagrodzonym i wyróżnionym Autorom prac magisterskich oraz ich Promotorom składamy gratulacje.

Regulamin Konkursu: http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=358&lang=pl

Skład Komisji Konkursowej oraz Zespołu Oceniającego:

http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=873:iii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska&catid=73&lang=pl&Itemid=117

http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=846:iii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-magister&catid=73&lang=pl&Itemid=117