W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowana w związku z 50 rocznicą uchwalenia kodeksu wykroczeń, która miała miejsce w tym roku.

Obrady otworzył Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, a referaty wygłosiło przeszło 50 prelegentów, a wśród nichnich trzech przedstawicieli Naszej Uczelni. W panelu poświęconym kwestiom ogólnym i zagadnieniom historycznym dr Olaf Włodkowski wygłosił referat „Zasady odpowiedzialności za wykroczenia powszechne a zasady odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe”. Natomiast w panelu dotyczącym postępowania w sprawach o wykroczenia dr Sebastian Kowalski wygłosił referat pt. „Skutki niewykonania kary grzywny w perspektywie regulacji Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego wykonawczego”, zaś dr Cezary Kąkol referat pt. „Obligatoryjne postępowanie przyspieszone w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych”. Wszystkie te wystąpienia zasłużenie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Planowane jest wydanie w przyszłym roku monografii pokonferencyjnej zawierającej artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów.

Link do strony Konferencji: https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-prawo-wykroczen-w-?