Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ został członkiem Radzie Programowej Międzynarodowej Konferencji PUBLIC ADMINISTRATION CHALLENGES IN EUROPEAN COUNTRIES, która odbyła się 4 kwietnia 2022 r. w Warszawie.

W trakcie tego wydarzenia naukowego, w założeniu organizatorów ma odbywać się ono cyklach rocznych, były poruszane zagadnienia związane z problemami nauki o administracji i prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej. Tematyka wystąpień uczestników Konferencji była skoncentrowana na kwestiach podejmowania prób odnajdywania nowych form organizacyjnych, które pozwalają bardziej efektywnie realizować zadania publiczne, a także optymalizowania metod zarządzania w administracji publicznej, która jest zobowiązana realizować potrzeby i oczekiwania społeczne w sposób zaprojektowany przez polityków. Warto zauważyć, iż wśród zagranicznych prelegentów istotną grupę stanowili przedstawiciele OECD i państwowych szkół administracji publicznej z Łotwy oraz Bułgarii.