Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - zastępca dyrektora INP UZ ds. kształcenia zostali powołani przez ministra edukacji i nauki w skład zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105), minister edukacji i nauki wydał zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki (Dziennik Urzędowy MEiN 2022 rok, poz. 12 i 33). 

Do zadań zespołu należy analiza otoczenia prawnego systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w aspekcie koherentności w/w systemów, analiza i zidentyfikowanie istniejących barier rozwoju tych systemów oraz opracowanie i przedstawienie ministrowi edukacji i nauki propozycji zmian prawnych dotyczących w/w systemów, w szczególności w zakresie dokonywania oceny jakości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. Funkcja przewodniczącego zespołu została powierzona prof. Grzegorzowi Górskiemu. Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki MEiN.

Zarządzenie