W dniu 24-25 lutego br. w Popowie podczas XII Konferencji Ministra Sprawiedliwości z udziałem Dziekanów wydziałów prawa uczelni wyższych, Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w całym kraju w dniu 28 września 2019 r.

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 (Instytut Nauk Prawnych) informuje, iż zgłaszanie kandydatów przedstawicieli nauczycieli akademickich (z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich) do Kolegium Elektorów i Senatu odbędzie się w dniach od 2.3.2020 do 6.3.2020 w godz. 9.00 -14.00 w budynku WPiA A 41, Plac Słowiański 9, w pok. 106 (pani mgr. Justyna Sołtysik).

W dniu 18 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i dydaktycznych Rektora UZ dla pracowników akademickich.

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa

w sprawie poselskiego projektu ustawy z 12 grudnia 2019 r. (druk nr 69/IX kadencja Sejmu)

Dnia 19 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne. Obradom przewodniczył Przewodniczący RDN pełniący funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr. hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ.

25 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmowa dotyczyła uruchomienia nowych kierunków studiów podyplomowych. Studia dają możliwość podniesienia kompetencji pracowników urzędu marszałkowskiego oraz jednostek podległych. Rozmawiano także o możliwościach współpracy wydziału z urzędem w zakresie usług prawnych.

Dnia 28 października 2019 r. na podstawie § 206 ust. 4 i 5 w zw. z § 51 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego Rektor powołał Panią dr hab. Bernadettę Nitschke-Szram, prof. UZ do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. Kształcenia oraz Panią dr Annę Chodorowską do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Prawa i Administracji

http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=129&lang=pl