Studenci

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 studenci będą przyjmowani w dziekanacie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim umówieniu się telefonicznym dla uniknięcia kolejek i gromadzenia się. Pozostałe sprawy należy załatwiać mailowo i telefonicznie.

Korespondencję mailową prosimy kierować na adres ogólny dziekanatu tj.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć studentów:

pl. Słowiański 9 (III piętro, pokój 304)

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

w godzinach: 9:00 - 13:00

środa - dziekanat nieczynny

 

 

Kierownik Dziekanatu

 • mgr Aneta Nowakowska
 • tel.: 782 670 021
 • pok. 305, bud. A-41
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy

 

 • lic. Iwona Motyl
 • tel.: 68 328 2335
 • pok. 304, bud. A-41
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • inż. Anna Sekuła
 • tel.: 68 328 2335
 • pok. 304, bud. A-41
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • mgr Joanna Szymańska
 • tel.: 68 328 2413
 • pok. 304, bud. A-41
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zasady dyplomowania w semestrze letnim 2020/2021

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Oświadczenie o oryginalności pracy

Podanie o zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odleglość
Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej

 


Praca dyplomowa

Zasady odbywania obron prac dyplomowych (09.06.2020)

Zgodnie z § 50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (tekst jednolity - Załącznik nr 1 do uchwały nr 558 Senatu UZ z dnia 25 września 2019 r.) student jest zobowiązany złożyć zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej nie później niż do 30 czerwca.
Zgodnie z § 50 ust. 3 Regulaminu Studiów zaakceptowanie przez promotora pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów.

Zgodnie z § 51 ust.1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim jedynie w uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września w razie:

 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniami lekarskimi,
 2. niemożliwości złożenia pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

Na dzień złożenia pracy dyplomowej student jest zobowiązany do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów potwierdzających uzyskanie zaliczeń z wszystkich realizowanych w toku studiów przedmiotów, w tym praktyk.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz złożenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
zał.1_Karta pracy dyplomowej, oświadczenie

zał.2_Strona tytułowa pracy dyplomowej
zał.3_Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
zał.4_Wykaz skrótów czasopism i zbiorów orzeczeń

 


Procedura antyplagiatowa

Zgodnie z § 50 ust.1 pkt 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim przed skierowaniem pracy do oceny przez recenzenta i promotora praca podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Szczegółowe zasady procedury antyplagiatowej ustala Rektor.

Praca, która w postępowaniu antyplagiatowym nie uzyskała ostatecznego wyniku pozytywnego nie zostaje skierowana do oceny. Praca taka nie może być przedstawiona ponownie.

Student na indywidualnym koncie w systemie StudNet w zakładce Dyplom/Praca dyplomowa wgrywa dwa pliki pracy w formacie PDF:

 • pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy),
 • drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Zielonogórskim Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 40 z dnia 11.06.2019 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 40 z dnia 11.06.2019 r.
Procedura wgrywania pracy dyplomowej do systemu StudNet (JSA i ORPPD)
Jednolity System Antyplagiatowy – strona www

 


Zaliczenie praktyk studenckich

Student ma obowiązek zaliczenia w trakcie studiów wszystkich przedmiotów w tym praktyk, określonych w programie i planie studiów wybranego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Wpis zaliczenia praktyki należy uzyskać do końca sesji poprawkowej w semestrze, w którym praktyka jest przewidziana. Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk powołany przez Dziekana Wydziału.

Student, który w okresie studiów nie odbył wszystkich praktyk określonych w programie i planie studiów i nie otrzymał ich zaliczenia nie może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

www.wpa.uz.zgora.pl / studenci / praktyki

 


Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

kierunek administracja studia I stopnia
kierunek administracja studia II stopnia
kierunek prawo studia jednolite magisterskie

 


Egzaminy dyplomowe

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie i planie studiów danego kierunku oraz złożenie w dziekanacie Wydziału dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej zaakceptowanej i podpisanej przez promotora (jedna praca drukowana jednostronnie w oprawie twardej, druga praca drukowana dwustronnie w oprawie miękkiej, termozbindowana). Oba egzemplarze powinny zawierać podpisane oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz przyklejone na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy na nośniku CD elektroniczne wersje pracy, tożsame z wersją wydrukowaną i wgraną do systemu StudNet, zapisane w formacie PDF. Płyta CD powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej oraz znajdować się w opakowaniu/kopercie.

Terminy obron prac dyplomowych dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji w zakładce „Ogłoszenia”.

 


Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Od 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego organizowany jest konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale. Do konkursu przystąpić mogą absolwenci kierunku administracja studia II stopnia oraz kierunku prawo studia jednolite magisterskie.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę magisterską
Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską

 


Dyplom

Dyplom ukończenia studiów będzie przygotowany do odbioru w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego (obrony).
Dyplom należy odebrać osobiście w dziekanacie Wydziału w godzinach obsługi studentów.

W celu odebrania dyplomu należy:

 • dokonać opłaty za dyplom,
 • wypełnić w formie elektronicznej dostępną na indywidualnym koncie studenta w systemie StudNet kartę obiegową,
 • przedłożyć legitymację studencką.

Koordynator praktyk

dr Michał Zieliński - kierunek Prawo I i II rok - stacjonarne i niestacjonarne:

dr Piotr Sobański - kierunek Prawo III i IV rok - stacjonarne i niestacjonarne

dr Agnieszka Opalińska - kierunek Administracja I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

 

Kontakt

Prawo:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze: 
  ul. ks. Piotra Skargi 10,
  65-416 Zielona Góra
  tel. 68/ 452 96 66, 508 144 859,
  fax 68/ 452 96 67
  Informacje: http://www.zielonagora.oirp.pl/
  Osoba do kontaktu: Koordynator ds. praktyk z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych – Przemysław Sztejna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  Wydział Kadr i Szkolenia Urzędu Statystycznego
  ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
  Informacje: http://zielonagora.stat.gov.pl/praktyki-studenckie/
  Osoba do kontaktu: Koordynator praktyk z ramienia Urzędu Statystycznego Dorota Kabzińska-Galas, tel. 68/322 31 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
  Al. Niepodleglości 7, 65- 048 Zielona Góra
  tel. 68/327 14 50
  Informacje: http://www.sko.zgora.pl/
  Osoba do kontaktu: dr Leszek Kaczmarski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Urząd Marszałkowski Województawa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra
  tel. 68/ 45 65 200
  Informacje: http://bip.lubuskie.pl/
  Osoba do kontaktu:
 5. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  Informacje: http://www.zielona-gora.pl/
 6. Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze:
  Plac Pocztowy 16/5
  65-305 Zielona Góra
  tel. 68/ 411-40-89, 507-100-904
  Informacje: http://www.adwokatura.zgora.pl/
  Osoba do kontaktu:
 1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze: 
  ul. ks. Piotra Skargi 10,
  65-416 Zielona Góra
  tel. 68/ 452 96 66, 508 144 859,
  fax 68/ 452 96 67
  Informacje: http://www.zielonagora.oirp.pl/
  Osoba do kontaktu: Koordynator ds. praktyk z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych – Przemysław Sztejna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  Wydział Kadr i Szkolenia Urzędu Statystycznego
  ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
  Informacje: http://zielonagora.stat.gov.pl/praktyki-studenckie/
  Osoba do kontaktu: Koordynator praktyk z ramienia Urzędu Statystycznego Dorota Kabzińska-Galas, tel. 68/322 31 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
  Al. Niepodleglości 7, 65- 048 Zielona Góra
  tel. 68/327 14 50
  Informacje: http://www.sko.zgora.pl/
  Osoba do kontaktu: dr Leszek Kaczmarski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Urząd Marszałkowski Województawa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra
  tel. 68/ 45 65 200
  Informacje: http://bip.lubuskie.pl/
  Osoba do kontaktu:
 5. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  Informacje: http://www.zielona-gora.pl/
 6. Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze:
  Plac Pocztowy 16/5
  65-305 Zielona Góra
  tel. 68/ 411-40-89, 507-100-904
  Informacje: http://www.adwokatura.zgora.pl/
  Osoba do kontaktu:
 7. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Surmiak Tomczak Sp.p.
  ul. Ciesielska 10/2
  65-001 Zielona Góra
  tel. 68/ 320-64-54, 507-100-904
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Kancelarie Radców Prawnych, Pucek, Kaczmarek, Jabłoński
  ul. Jedności 5
  65-018 Zielona Góra
  tel. 661 222 023, 502 375 544
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Kancelaria Radców Prawnych, Szczepankiewicz, Gabrysiak s.c.
  ul. Kazimierza Wielkiego 13/17
  65-047 Zielona Góra
  tel./fax 68 381 2638
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Bujko & Sztejna Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
  ul. Reja 15/7
  65-076 Zielona Góra
  tel. 68 453 8713
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych DPS Drab Polonis Susłowicz sp. partnerska
  ul. Gen. J. Dąbrowskiego 1, IV piętro,
  65-001 Zielona Góra
  tel. 68 453 8710
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacje: http://www.kancelariadps.com.pl
 12. Kancelaria Triconsult, Odział Świdwin
  ul. 1 Maja 17
  78-300 Świdwin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacje: http://www.triconsult.pl
 13. Kancelaria Radców Prawnych Marzena Raczyńska-Kolasińska Marta Prus s.c.
  ul. Stefana Batorego 16/9
  65-084 Zielona Góra
  tel./fax 68 453 22 79
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacje: http://www.kancelaria-prawna.zgora.pl
 14. Kancelaria Radcy Prawnego - Jacek Hajduk
  ul. Reja 8/3
  65-076 Zielona Góra
  tel. 68 324 3420
  fax. 68 324 3423