Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa

Zarządzeniem JM Rektora UZ prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego w Instytucie Nauk Prawnych została utworzona Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki. Na kierownika Katedry został powołany dr Rafał Wrzecionek.

Doktor Magdalena Skibińska z Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 10 października 2022 r. w ramach VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych wygłosiła referat pt. „Kilka refleksji na temat zasadności utrzymywania przepisu art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego z perspektywy zasady proporcjonalności”. Seminarium odbyło się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i współorganizowane było przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Zakład Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego oraz Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych UJK w Kielcach.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 25 prelegentów reprezentujących 14 ośrodków naukowych w Polsce. Temat seminarium brzmiał: „Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości – wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego”. Obrady odbyły się w czterech panelach tematycznych: pierwszy z nich poświęcony był zasadom procesowym, drugi posiedzeniom sądowym, trzeci innym zagadnieniom związanym z postępowaniem rozpoznawczym a czwarty postępowaniu egzekucyjnemu.

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych to inicjatywa, która skierowana jest szczególnie do niesamodzielnych pracowników naukowo–dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem seminarium jest stworzenie płaszczyzny powalającej młodym naukowcom na prezentację wyników prowadzonych badań, wymianę poglądów, doświadczeń oraz uwag związanych z problematyką prawa postępowania cywilnego. Do tej pory kolejne seminaria odbywały się w Sądzie Najwyższym oraz na uniwersytetach: Rzeszowskim, Śląskim, Zielonogórskim oraz Gdańskim.

Dr Rafał Wrzecionek – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, został zaproszony w charakterze eksperta do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania kierunków i możliwości rozwiązań w zakresie poszerzenia katalogu czynności notarialnych.

W dniach 22-23 września 2002 roku dr Rafał Wrzecionek z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego reprezentował Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego na zorganizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierowaną przez prof. Andrzeja Herbet, XIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Handlowego, biorąc czynny udział w dyskusji naukowej.

W dniu 6 czerwca 2022 roku dr Sebastian Kowalski i dr Joanna Zdanowska z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyli w V Uczelnianym Forum Jakości Kształcenia zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim.