Ogłoszenia

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

· legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Komunikat nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

Postanowienia zawarte w Komunikacie nr 31/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego tracą moc.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 136 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 01.10. 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przedłużony został termin złożenia prac dyplomowych do 30.11.2020 r.

Zarządzenie (pdf)

Studenci zobowiązani są dostarczyć prace dyplomowe odpowiednio zapakowane wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty, kuriera lub w ostateczności osobiście do Kancelarii Ogólnej w Rektoracie.

Kancelaria Ogólna rejestruje przyjęcie przesyłki pracy dyplomowej w rejestrze korespondencji i dostarcza zgodnie z dotychczasową metodologią postępowania do adresata wewnątrz Uczelni.

Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (w oprawie miękkiej i twardej) powinny być zapakowane w jedną kopertę zaadresowaną na Dziekanat WPiA.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie Wydziału w zakładce Studenci->Dziekanat.

IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2018 roku i nie później niż 31 października 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora. Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 października 2020 r. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniach (np. niedołączenia określonych dokumentów) uczestnicy będą wzywani do ich uzupełnienia.

Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł, 3000 zł i 2000 zł brutto. Nagrodę może stanowić także staż z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza od 15 października na zdalne szkolenia biblioteczne.
Proponuje trzy poziomy szkoleń:

1. dla studentów pierwszych lat – o tym, jak zacząć korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej i co trzeba wiedzieć o naszym katalogu, żeby wypożyczyć książki;
2. dla seminarzystów i doktorantów przygotowujących prace dyplomowe – o tym, jak korzystać z zasobów elektronicznych biblioteki i gdzie szukać wartościowej informacji naukowej potrzebnej przy pisaniu pracy;
3. dla pracowników UZ – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem (np. korzystanie z elektronicznych czasopism i książek z danej dyscypliny nauki dostępnych w bibliotece UZ; w jakich czasopismach warto publikować wyniki swoich badań; narzędzia bibliometryczne do oceny czasopism i naukowców; profil naukowca ORCID).

Zainteresowanych szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny: 68 328 21 54 lub 68 352 85 00 albo mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Udzielane są także indywidualne konsultacje pod wskazanymi numerami telefonów.

Biblioteka UZ przypomina, że realizuje zamówienia na bezpłatne skanowanie artykułów i fragmentów książek dostępnych w zbiorach.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020 r. Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

 

Komisja Konkursowa postanowiła:
przyznać

I miejsce
pracy mgr Weroniki Łukaszewicz pt. Prawnokarna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor dr hab. M.Małolepszy, prof. UZ (nagroda pieniężna w kwocie 1000,00 zł ufundowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze); nagrody rzeczowe o wartości ok. 1300, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

II miejsce
pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego - promotor prof. dr hab. H.Paluszkiewicz (nagrody rzeczowe o wartości ok. 1200, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

III miejsce
pracy mgr Ernesta Obaza pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanej na kierunku Prawo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego - promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (nagrody rzeczowe o wartości ok. 1000, 00 zł, w tym publikacje książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck), zestaw upominków

Nagroda Specjalna przyznana przez OIRP w Zielonej Górze
dla pracy mgr Patrycji Słowikowskiej pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018 - za walory naukowe, praktyczne oraz podjęcie w pracy problematyki mediacji (nagroda pieniężna w kwocie 1000,00 zł)

Wyróżnienia
dla pracy mgr Macieja Makieły (kierunek Prawo) pt. Komparatystyczna analiza konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji-promotor dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - za interesujące komparatystyczne opracowanie konstytucyjnych katalogów wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Szwecji oraz istotny wkład własny autora w opracowanie tematu - nagrody książkowe i zestaw upominków

dla pracy mgr Inez Lipko (kierunek Prawo) pt. Wpływ nowych technologii na prawo na przykładzie autonomicznych samochodów - promotor dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel - za podjęcie nowatorskiego tematu w pracy magisterskiej i własne propozycje de lege ferenda - nagrody książkowe i zestaw upominków

dla pracy mgr Natalii Osadców (kierunek Administracja) pt. Eutanazja - zabójstwo, czy wolność i prawo pacjenta - promotor dr hab. Ivan Pankevich, prof. UZ - za interesujące ujęcie tematyki eutanazji w kontekście praw i wolności konstytucyjnych i praw człowieka -nagrody książkowe i zestaw upominków

Pozostałe osoby uczestniczące w Konkursie otrzymają upominki w postaci gadżetów wydziałowych oraz drobne upominki książkowe, a Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac listy gratulacyjne.

Wręczenie nagród nastąpi w terminie późniejszym, w formie dostosowanej do aktualnych wymagań sanitarnych, wynikających z zaleceń Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laureatom Konkursu, Autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także ich Promotorom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Dziekanowi OIRP w Zielonej Górze panu dr P. Sztejnie dziękujemy za aktywny udział w pracach Komisji Konkursowej i ufundowanie nagród pieniężnych, a Wydawnictwu C.H.Beck za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników Konkursu.