Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach 3-7 sierpnia br. dziekanat WPiA będzie nieczynny.

Konsultacje odbywają się telefonicznie w dniach:

5 lipca, godz. 18.00-18.45
6 lipca, godz. 18.00-19.30
24 lipca, godz. 18.00-19.30
26 lipca, godz. 18.00-18.45

Numer telefonu: 537 01 22 77

Przyjmuje się następujące formy zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków i lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji UZ:

1. dla studentów II i IV roku prawa oraz II roku administracji I st. zaliczenie praktyk następować będzie poprzez zaliczenie na ich poczet przedmiotów zrealizowanych w semestrze letnim 2019/2020 zgodnie z poniższym wykazem:
- Na kierunku Prawo: studenci II roku – Kazuistyka prawo cywilne część ogólna, Prawo karne- kazuistyka, studenci IV roku -Prawo karne z elementami procesowego – kazuistyka, Prawo finansowe.
- Na kierunku Administracja: studenci II roku St. Stacjonarne - Technologie informatyczne w administracji, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Wprowadzenie do administracji elektronicznej, Zarządzanie projektami w sektorze publicznym.

2. dla studentów I roku prawa oraz II roku administracji I stopnia – do zaliczenia praktyk wymagany jest udział w dodatkowych zajęciach (konsultacjach) w wymiarze 5 godzin lekcyjnych przygotowanych i prowadzonych przez koordynatora praktyk, a poświęconych zrealizowaniu efektów kształcenia z tego przedmiotu w postaci zapoznania się dokumentacją i regulaminem oraz zasadami odbywania praktyk w poszczególnych podmiotach, zrealizowanych do dnia 14 września 2020 r.
(obowiązkowe dla osób, które nie odbyły praktyk lub nie złożyły zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk).

3. dla studentów wszystkich lat zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej przypadającej w roku akademickim 2019/2020 może nastąpić poprzez zaliczenie w jej poczet odbytych wcześniej przez studenta praktyk zawodowych, na podstawie dokumentów potwierdzających ich odbycie. Aby uzyskać zaliczenie w tym trybie, zgodnie z regulaminem praktyk na WPiA UZ student ma obowiązek przesłać dokumenty potwierdzające odbycie praktyk i ich zakres przesłać drogą mailową na adres Dziekanatu WPiA, właściwego koordynatora oraz w formie papierowej na adres Wydziału, przed upływem terminu do uzyskania zaliczenia i jego wpisu do indeksu elektronicznego. W przypadku osób, które pracują wystarczy przesłanie zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk.

§ 2
Postanawia się przeniesienie części planowanego wymiaru godzin praktyk, wynikających z planu studiów dla I roku na kierunku Prawo w roku akademickim 2019/20 w wymiarze łącznie 85h do odbycia w roku akademickim 2020/2021.

Informacja MNiSW ws. ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 

Szanowni Studenci – Magistranci i Dyplomanci,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniem działalności Uczelni oraz koniecznością zachowania reżimu sanitarnego mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV 2 oraz uchronienie studentów i pracowników przed ewentualnym zarażeniem i zachorowaniem planowane jest wprowadzenie następujących zasad odbywania obron prac dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: CZYTAJ DALEJ >>>

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w Warszawie, dr Wojciech Federczyk, zaprasza wszystkich absolwentów studiów jednolitych oraz drugiego stopnia do uzupełniania wiedzy w zakresie administracji publicznej zdobytej w toku studiów wyższych. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia m.in. uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 r., zaś rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl