W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się w Szczecinie współorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przez Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencja pt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce".

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwija współpracę z Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. W ramach odbywających się corocznie „Krakauer Forum” w dniach 5-7 października br. wykład pt. „D & O Versicherungsschutz bei drohender Zahlungsunfähigkeit“ [ochrona w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządzających wobec zagrożenia niewypłacalnością] wygłosił dr Paweł Sikora z Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.

W dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Organizatorem był Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej tego wydziału.

W ramach Konferencji europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“ organizowanej przez Katedrę Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego studenci prawa obu uczelni mieli możliwość zapoznać się z pracą Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Odrą.

Pan Profesor A. Wudarski będzie prowadził w okresie lipiec – sierpień br. badania naukowe na Uniwersytecie w Oxfordzie. Dyrekcja Instytutu Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawa (Institute of European and Comparative Law) zatwierdziła jego projekt badawczy z zakresu „Digital Inheritance: A Challenge for European Private Law? – A Comparative Analysis”.

Konferencja europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“
27 – 28 czerwca br. - Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

W dniach 27 – 28 czerwca br. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Iura privata in comparatione“.

Z radością informujemy, że Rektor Ekonomicznego Uniwersytetu w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien) przyznał nagrodę naukową Pani dr. Romanie Cierpiał-Magnor za publikację z zakresu ksiąg wieczystych. Współautorem tego opracowania jest również pracownik naszego Uniwersytetu – Pan profesor Arkadiusz Wudarski.